Presentación de Alegacións do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo ( Servicios Xerais)

Sendo as 10,00 horas do dia 24 de abril do ano 2024 , reúnese na Sala de Comisións da Casa  do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro […]

Puntuación e proposta de contratación Para A Contratación En Rexime Laboral Temporal De Catro Peons (Plan Integrador De Obras E Servizos Minimos Municipais Da Excma Deputacion Provincial)

Sendo as 9,15 horas do día 17 de abril do ano 2024,reúnese nas Alianzas Aresanas (Salón de Actos)   o Tribunal   Calificador do proceso selectivo para a contratación  en rexime laboral temporal de catro peóns (Plan Integrador de Obras e Serv ici os Mínimos Municipais, nomeado por Resolución da Alcaldía baixo número 0340 e 0346 ,bai xo […]

Puntuación e proposta de contratación para a contratación en rexime laboral temporal de Dous Subalternos (Plan Integrador de Obras e Servizos minimos municipais da Excma Deputacion Provincial)

Sendo as 11,30 horas do día 17 de abril do ano 2024, reúnese nas Alianzas Aresanas ( Salón de Actos) o Tribunal Calificador do proceso selectivo para a contratación en rexime laboral temporal de dous subalternos ( Plan Integrador de Obras e Servicios Mínimos Municipais), nomeado por Resolución da Alcaldía baixo número 0345, baixo a […]

Listaxe de aspirantes admitidos para a contratacion en rexime laboral temporal de Catro Peons (Plan Integrador de Obras e Servizos minimos municipais da Excma Deputacion Provincial)

Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 12 de marzo de 2024 sobre “APROBACION DAS BASES ESPECIFICAS PARA A CONTRATACION EN REXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL) Designado  Tribunal  por  Decretos  da  Alcaldía  2024-0340, 2024-0346 según  […]

Listaxe de aspirantes admitidos para a contratacion en rexime laboral temporal de Dous Subalternos (Plan Integrador de Obras e Servizos minimos municipais da Excma Deputacion Provincial)

Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 12 de marzo de 2024 sobre “ APROBACION DAS BASES ESPECIFICAS PARA A CONTRATACION EN REXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS ( PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL) Designado Tribunal por Decreto da Alcaldía 2024-0345 […]

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo da Biblioteca / Ludoteca, No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no […]

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Aux. Administrativo de Centro 3ª Idade, No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no […]