LOPDGDD. AVISO LEGAL

Este sitio web e todos os seus contidos, incluíndo os textos, imaxes, son e calquera outro material, son propiedade do Concello de Ares e por tanto todos os dereitos están reservados.

Só está autorizado o uso persoal non comercial. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contidos. A utilización indebida ou non autorizada da información contida nesta web, así como os prexuízos que se poidan ocasionar nos dereitos da propiedade intelectual do Organismo dará lugar ás accións que legalmente correspondan e, no seu caso, ás responsabilidades que do devandito exercicio derívense.

Non se garante que a información facilitada a través desta web reproduza exactamente un texto adoptado oficialmente. Só os textos publicados nos respectivos boletíns oficiais teñen carácter de autenticidade. As disposicións lexislativas e demais documentos e informacións contidos neste sitio teñen unicamente carácter informativo.

O Concello de Ares non é responsable da información que se poida obter a través das ligazóns a sistemas externos que non sexan dependentes do propio Concello de Ares.

Tanto o acceso á web, como o uso que poida facerse da información contida na mesma son da exclusiva responsabilidade de quen o realiza.

O Concello de Ares non se fai responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

LOPDGDD. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Concello de Ares será responsable do tratamento dos datos introducidos nos formularios do sitio web e será tamén quen deberá adoptar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para a súa protección, segundo o risco que impliquen os tratamentos que leven a cabo en relación aos datos solicitados, conforme indica o Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.

Responsable do tratamento

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade do Concello de Ares.

A relación actualizada das actividades de tratamento que o Concello de Ares leva a cabo atópase dispoñible no seguinte Rexistro de Actividades de Tratamento.

Lexitimación

O tratamento dos seus datos realízase para o cumprimento de obrigacións legais por parte do Concello de Ares, para o cumprimento de misións realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao Concello de Ares, así como cando a finalidade do tratamento requira o seu consentimento, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal, entre as que poden estar as comunicacións ao Defensor do Pobo, Xuíces e Tribunais, interesados nos procedementos relacionados coas reclamacións presentadas.

Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o Concello de Ares no seguinte Rexistro de Actividades de Tratamento.

Dereitos tes en materia de protección de datos

O Concello de Ares garante a máxima confidencialidade dos seus datos persoais, e, ademais, garánteche o exercicio dos teus dereitos a través da dirección de correo electrónico info@concellodeares.com

Estes dereitos son:

  •  Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
  • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Opoñerse ao tratamento.
  • Solicitar a portabilidad dos datos.
  • Rexeitar decisións individuais automatizadas
  • No seu caso, revogar o seu consentimento outorgado.

Para exercer calquera dos dereitos descritos, poderiamos solicitarlle copia dun documento acreditativo da súa identidade.

Ademais, informámoslle que poden dirixir as súas reclamacións #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Cambios na política de privacidade

O Concello de Ares resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, comunicaremos os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Rexistro de Actividades de Tratamento – Concello de Ares