Técnico de emprego

PROGRAMAS DE EMPREGO DO CONCELLO

O Concello de Ares, a través da súaTécnico Local de Emprego, realiza distintos programas dacordo cas necesidades do Concello. Estosprogramas son enviados á Consellería de Emprego e, no caso de ser concedidos serealiza o seguinte proceso:

  1. Faise a oferta óINEM, isto quere decir que o Concello pide ó INEM desempregados que reunan operfil dos programas concedidos.
  2. O INEM proporciona óConcello os curriculums dos desempregados .
  3. En base oscurriculums proporcionados, faise a selección de traballadores.

Trátase doutro Programa de Cooperación e pídese como única condición:

  1. Estar inscrito no Rexistro da Xunta de Galicia de mulleres vítimas de violencia. No caso de nonestalo e sufri-la situación, o Concello lle axuda a tramita-la inserción.

O Concello de Ares solicita tódolos anos á Deputación Provincial a contratación de varias cuadrillas para a Limpezadas nosas praias. Normalmente nos conceden a contratación de dous cuadrillas (cada cuadrilla está composta por 1 capataz e 4 peóns) para Limpeza de Praias.

O sistema que se leva a cabo para acontratación é o seguinte:

    1. Sobre o mes de xuñose convoca a través dun anuncio en prensa (normalmente Diario de Ferrol) acampaña de Limpeza de Praias.
    2. As solicitudes secubren no Rexistro do Concello, no prazo estipulado na convocatoria.
    3. Se realiza unhaComisión de Selección para a contratación do persoal.

Na tempada de verán se solicita antea Consellería a contratación de auxiliares de policía local de apoio.
Para a contratación é necesario queteñan superado o Curso Básico para auxiliares de policía local, expedido poloCentro de Estudos Xudiciais e Seguridade Pública.

Para levar a cabo a contratación,convocase mediante un anuncio en prensae as solicitudes se cursan no Rexistro do Concello. Finalmente realizase unhaproba entre os candidatos.

As contratacións se veñen realizandono mes de xullo, polo que a convocatoria normalmente é en xuño.

O Concello de Ares, a través da súaAxencia de Emprego, ten unha base de datos de desempregados.
Diariamente a Técnica Local deEmprego recibe ofertas de emprego de CIMO, COGAMI, de empresas privadas,particulares, etc. Unha vez recibida a oferta, se realiza unha búsqueda na basede datos local, de acordo co perfil solicitado. Atopados os desempregados quereúnan o perfil, a Técnica Local se pon en contacto cos mesmos.
O DOGA, BOP e BOE son consultadostodolos días, e a través do DOGA en concreto,se convocan as Bolsas de Emprego da Xunta e do Sergas, avisando ósinteresados. Tamén das posibles realización de Becas de estudio,investigación…

Todolos anos se convoca a través daConcellería de Cultura e Deportes axudas para as entidades sen animo de lucro.A convocatoria se realiza mediante anuncio enprensa e, para cursar as solicitudes teñen que dirixirse ó Rexistro doConcello.

O Concello, a través da Concellería de Cultura eDeportes avisa e proporciona as convocatorias que se realizan para solicitalasaxudas a entidades deportivas e culturais. Tamén se lles proporciona toda aaxuda necesaria para cumplimentalas.
A través da Axencia de Emprego se asesora eproporciona as convocatorias das axudas a todolos posibles emprendedores eempresas que o necesiten, proporcionandolles todalas axudas posibles.
Engadir que estamos no ProgramaEuropeo PRODER, Programa de Desarrollo Rural. A través deste se poden solicitaraxudas tanto entidades sen ánimo de lucro como entidades con ánimo de lucro(non as actividades productivas). Dende aquí podemos informarlles e remitirllesa Xerencia do Proder.

O Concello dende fai varios anos tenhomologados dous centros para impartir cursos FIP, o de Auxiliar de Axuda aDomicilio e o de Carpinteiro.
Atendendo a demanda dos usuariosvense realizando o Curso de Auxiliar de Axuda a domicilio, de 454 horas e altonivel de inserción laboral.
Realizamos tamén o Curso deManipulador de Alimentos, de moita acollida no noso Concello.
Fixemos o Curso de Perfeccionamentodo Galego.
Estamos adheridos ó ProxectoProximitas Plus (antes denominado Inserta, Insertamos e despois Proximitas)mediante o cual moitos desempregados poden realizar cursos no noso Concello ouen outros adheridos ó Proxecto , cursos donde se cobra o 75% do SMI e unelevado nivel de inserción laboral. Este proxecto traballa con programasdenominados “yacimientos de empleo” como son o coidado de maiores, coidado denenos, tecnologías de información..
Estamos abertos a novos cursos e atodo tipo de formación, sempre en consonancia ca demanda e posibilidades deinserción para os nosos usuarios.
Informamos de outros cursosimpartidos en outros Concellos ou Centros de Formación homologados.