Presentación de Alegatos del proceso de estabilización para cubrir las vacantes en el plantel del ayuntamiento de Ares correspondiente a 1 plaza de personal laboral hizo de Auxiliar Administrativo (Servicios Generales)

Sendo as 10,00 horas do dia 24 de abril do ano 2024 , reúnese na Sala de Comisións da Casa  do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro […]

Puntuación y propuesta de contratación Para La Contratación En Rexime Laboral Temporal De Cuatro Peones (Plan Integrador De Obras Y Servicios Minimos Municipales De la Excma Deputacion Provincial)

Sendo as 9,15 horas do día 17 de abril do ano 2024,reúnese nas Alianzas Aresanas (Salón de Actos)   o Tribunal   Calificador do proceso selectivo para a contratación  en rexime laboral temporal de catro peóns (Plan Integrador de Obras e Serv ici os Mínimos Municipais, nomeado por Resolución da Alcaldía baixo número 0340 e 0346 ,bai xo […]

Puntuación y propuesta de contratación para la contratación en rexime laboral temporal de Dos Subalternos (Plan Integrador de Obras y Servicios minimos municipales de la Excma Deputacion Provincial)

Sendo as 11,30 horas do día 17 de abril do ano 2024, reúnese nas Alianzas Aresanas ( Salón de Actos) o Tribunal Calificador do proceso selectivo para a contratación en rexime laboral temporal de dous subalternos ( Plan Integrador de Obras e Servicios Mínimos Municipais), nomeado por Resolución da Alcaldía baixo número 0345, baixo a […]

Listado de aspirantes admitidos para la contratación en regimen laboral temporal de Dos Subalternos (Plan Integrador de Obras y Servicios mínimos municipales de la Excma Deputacion Provincial)

Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 12 de marzo de 2024 sobre “ APROBACION DAS BASES ESPECIFICAS PARA A CONTRATACION EN REXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS ( PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL) Designado Tribunal por Decreto da Alcaldía 2024-0345 […]

Listado de aspirantes admitidos para la contratación en regirmen laboral temporal de Cuatro Peones (Plan Integrador de Obras y Servicios mínimos municipales de la Excma Diputación Provincial)

Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 12 de marzo de 2024 sobre «APROBACION DAS BASES ESPECIFICAS PARA A CONTRATACION EN REXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL) Designado  Tribunal  por  Decretos  da  Alcaldía  2024-0340, 2024-0346 según  […]

Calificación aspirantes correspondiente a 1 plaza de personal laboral hizo de Auxiliar Administrativo de la Biblioteca / Ludoteca, No Proceso De Estabilización Para Cubrir Las Plazas Vacantes en la Plantilla Del Concello de Ares Relativas Al Proceso De Estabilización De Empleo Temporal Publicadas No BOP Número 100 Del Viernes 27 De Mayo De 2022 Y No BOP Número 101 Del Lunes 30 De Mayo De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no […]

Calificación aspirantes correspondiente a 1 plaza de personal laboral hizo de Aux. Administrativo de Centro 3ª Edad, No Proceso De Estabilización Para Cubrir Las Plazas Vacantes No Plantel Del Concello de Ares Relativas Al Proceso De Estabilización De Empleo Temporal Publicadas No BOP Número 100 Del Viernes 27 De Mayo De 2022 Y No BOP Número 101 Del Lunes 30 De Mayo De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no […]

Calificación aspirantes correspondiente a 1 plaza de personal laboral hizo de Aux. Administrativo del Juzgado de Paz, No Proceso De Estabilización Para Cubrir Las Plazas Vacantes No Plantel Del Concello de Ares Relativas Al Proceso De Estabilización De Empleo Temporal Publicadas No BOP Número 100 Del Viernes 27 De Mayo De 2022 Y No BOP Número 101 Del Lunes 30 De Mayo De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no […]

Calificación aspirantes correspondiente a 1 plaza de personal laboral hizo de Oficial de 1ª servicios, No Proceso De Estabilización Para Cubrir Las Plazas Vacantes No Plantel Del Concello de Ares Relativas Al Proceso De Estabilización De Empleo Temporal Publicadas No BOP Número 100 Del Viernes 27 De Mayo De 2022 Y No BOP Número 101 Del Lunes 30 De Mayo De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:00 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no […]

Calificación aspirantes correspondiente a 1 plaza de personal laboral hizo de Administrativo (Depto. Obras y Servicios Básicos, Ud. Abastecimiento de Agua), en el Proceso De Estabilización Para Cubrir Las Plazas Vacantes Del Concello de Ares Relativas Al Proceso De Estabilización De Empleo Temporal Publicadas en el BOP Número 100 Del Viernes 27 De Mayo De 2022 Y en el BOP Número 101 Del Lunes 30 De Mayo De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 12:00 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no […]