Dado que durante o ano 2023 a Lei 31/2022, de 23 de decembro de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023 non se pode proceder á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario temporal ou de funcionarios interinos (art. 20.cinco) “:No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de personal funcionario interino excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en los supuestos y de acuerdo con las modalidades previstas por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su redacción dada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, así como en el resto de normativa aplicable.

No presente suposto hai causas excepcionais, urxentes e inaplazables que afecta a un servizo-función considerada prioritaria e que afecta ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, sendo necesario atender o de auxilio e colaboración á convocatoria de órganos colexiados, expedientes de licenzas de todo tipo, comunicacións previas ou tramitar entre outros os expedientes de reposición da legalidade urbanística e restauración da orde xurídica infringida e infracción, baixo a dirección e supervisión dos Técnicos Municipais, figurando a praza consignada no orzamento 2023 e mantida no Plan de Axuste elaborado ao abeiro do R.D-L 4/2012, aprobado polo MHAP, así como prevista a súa estructuralidade na Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada con carácter definitivo (BOP núm. 62 de 31 de marzo de 2017).

Na súa virtude, veño en  DISPOÑER :

PRIMEIRA.- Aprobar as seguintes bases para a selección dun auxiliar administrativo, en réxime de contratación laboral temporal:

BASES en pdf