ANUNCIO DE REVISIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN.

PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL.

Sendo as 10:30 horas do día 21 de decembro de 2023, reúnese a Comisión Seleccionadora para o proceso de selección “CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL”, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. Javier Sánchez Romero – Dna Caridad Nieto Taramona e Dna Mª Concepción Dragó Porta, resolven:

Primeiro:- Visto o escrito presentado por Dna. Carla Carballeda Roca de data 18/12/2023 rexistro de entrada 1803, respostado polo tribunal mediante escrito rexistro de saída 877 de data 20/12/2023, con acuse de recibo da interesada de data 20/12/2023, e vista a súa impugnación da pregunta nº 8 do test do primeiro exercicio da fase de oposición, o Tribunal una vez estimada a súa reclamación anulando a pregunta nº 8 e pasando a corrixir a primeira pregunta de reserva, quedando as puntuacións do primeiro exercicio, unha vez anulada dita pregunta e incorporada a valoración da primeira reserva, como se indica a continuación, non incluíndo a valoración da aspirante considerada non apta, xa que unha vez revisado, mantense dita condición de non apta, quedando as puntuacións como se indica a continuación :

 

NIF NOME E APELIDOS PUNTUACION

CUESTIONARIO

PUNTUACIÓN

CASO PRÁCTICO

TOTAL
***4554** ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA 3 3 6
***5034** CARLA CARBALLEDO ROCA 4 2,5 6,50
***0407** LAURA MARIA GROBAS PETEIRO 4 4,5 8,50
***0197** ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ 4 2 6
***0348** PATRICIA SEOANE TORRENTE 4,50 5 9,50
****963** PAULA HERNANDO MARTINEZ. 4,25 4 8,25

 

Compróbase que tódalas/os aspirantes son consideradas/os APTOS, trala revisión das puntuacións unha vez anulada a pregunta 8 e incorporada a primeira de reserva e procédese a realización do 2º exercicio.

Segundo.- A efectos de reclamacións, establecerase un prazo de dous días hábiles seguintes ao da publicación da presente na Web www.concellodeares.com.

 

En Ares a 26 de decembro do 2023

O Secretario

Anuncio Revisión primeiro exercicio en pdf