ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA

Reunidos no Concello de Ares, sendo as 09,00 horas do día 4 de xullo de 2024, as Sras/Sres. ó marxe indicados, coa finalidade de proceder á contratación de 3 auxiliares de policía local durante un periodo de 3 meses (xornada completa).

  • Presidente: D. Angel Rodriguez Calviño
  • Secretaria: Dª Isabel Margharetto Rodriguez Vocais:
  • Dª Montserrat Rodríguez Sánchez
  • Javier Sánchez Romero
  • José M. Mayobre Seijas

Procédese a elaborar as probas de coñecemento según o punto 6.a) das bases da convocatoria, resultando as seguintes puntuacións:

NOME DNI PUNTUACIÓN
Ernesto Merino Méndez ***5212** 4,4
Juan P Filgueira Veiga ***1561** 4,93
Carlos Ferrer Casal ***9759** 6,00
Juan Cainzos López ***8753** 4,13
Tania Gago Galdo ***1673** 3,86
Borja Vilasánchez Rodríguez ***1684** 5,46
Andrea Merino Méndez ***5212** 2,8
Rodrigo Fernández Pena ***3777** 2,33
Roberto Otero Sesmonde ***8290** 6,26
Victor S Rodriguez Ramos ***1232** 4,66

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 10,25 horass

ACTA en pdf

EXAMEN  CON RESPOSTAS en pdf