ANUNCIO RESULTADO 2º! EXERCICIO E CONVOCATORIA REALIZACIÓN DA PROBA DE GALEGO

PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS, INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Sendo as 12:15 horas do día 20 de decembro do 2023, procédese á  reunión  da  Comisión  Seleccionadora para  o proceso de selección CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1 ª PARA O SERVIZO DE OBRAS  E SERVIZOS MUNICIPAIS, INTERINO  OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL,  integrada polos seguintes membros: Presidente D. Agustín Suárez Feal, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. José Manuel Mayobre Seijas, Dna Montserrat Rodríguez Sánchez e Dna Mª  Concepción  Dragó Porta, co obxecto  da  corrección  do segundo exercicio da fase de oposición: “Proba práctica, eliminatorio, sobre tarefas propias  do  pasto  de  traballo Dita proba terá como obxecto a demostración polo aspirante das habilidades propias do perfil ao que se opta. Consistirá no desenvolvemento, durante o tempo previamente determinado pota Comisión cualificadora de tare/as relacionadas co programa que se reflicte. Valoraráse o nivel de precisión na execución e o tempo empregado no desenvolvemento. A puntuación  máxima da fase desta proba será de dez puntos, senda eliminados  os aspirantes que non acoden  un mínimo de cinco puntos.

Publicánse a continuación os resultados acadados polos aspirantes calificados como APTOS Segundo a Base 6 da convocatoria:

 

NIF Nome e apelidos                                      Puntuación 2º Exercizo

* * * 1314 * * ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE 7
***0584** DOMINGO SUAREZ TORRENTE 5,5
* * * 29 17 * * FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA 6
* * * 5717* * JOSE ANGELCHAPARRO FERN ANDEZ 8
* * * 6171 * * MODESTO DEL RIO LOPEZ 5
***0787** SERGIO FERNANDEZ MALVAREZ 5

 

O Tribunal, acorda citar para o vindeiro xoves 21 de decembro ás 12:30 horas no salón de sesión  do Concello de Ares, aos seguintes aspirant es  anteriormente  relacionados  consid erados  APTOS,  que  non  aportaron acreditación do coñecement o da lingua galega coa presentación do CELGA 3 par a a realización da Proba de Galego: “C.- Proba de galega: A proba estará dirixida a comprobar o coñecemento do idioma galega, segundo o establecido na Base Bº da convocatoria

 

NIF Nome e apelidos

* * * 0584 * * DOMINGO SUAREZ TORRENTE
* * * 2917* * FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
* * * 5717 * * joseE ANGEL CHAPARRO FERNANDEZ

 

En Ares a 20 de decembro do 2023

ANUNCIO en pdf