RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 470/22

Alcalde-Presidente
D. Julio Ignacio Iglesias Redondo

Asunto: RESOLUCIÓN LISTA AGARDA MESTRE DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
– PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX

A vista da Resolución da Alcaldía 469/22 de data 27-09-2022 na que aprobase a selección definitiva dos candidatos/as dos postos de dirección, docentes e aux. administrativo do obradoiro de emprego REINICIA IX.

Recibida instancia de Dna. Regueiro Perez, Dolores, con Rexistro Núm. 2022-E-RE- 1222 en data 28-09-2022 na que solicita Renunciar ao posto de Mestre de Formación Empresarial por incompatibilidade co seu traballo actual.

Esta Alcaldía en uso das súas competencias, e mais concretamente segundo o establecido no Artigo 21 da Lei 7/1985 do 2 de abril Reguladora de Bases do Réxime Local,
RESOLVE:

Primeiro.- Aceptar a renuncia presentada por Dna. Regueiro Perez, Dolores.

Segundo.- Proceder coa seguinte na listaxe definitiva de aspirantes para o posto de Mestre de Formación Empresarial segundo a súa puntuación obtida por orde de maior a menor.
Terceiro.- Aprobar a seguinte na lista de agarda e comunicar ao señor alcalde a seguinte proposta para a súa contratación:

✓ Mestre de Formación Empresarial: Dna. Lopez Hermida, Rosa

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares a, vinte e nove de setembro de dous mil vinte e dous, e do que eu como Secretario dou fe.

O ALCALDE

D.S.M.
O SECRETARIO

RESOLUCIÓN en pdf