RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO 292/2022 DE DATA 27 DE XUÑO DE 2022

Vista a relación de solicitudes presentadas para a contratación laboral temporal de sete prazas de peons de limpeza de praias para a tempada de verán 2022.

Visto-los preceptos de xeral aplicación, e en especial as competencias conferidas pota Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, O Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia,
VEÑO EN RESOLVER:

1º.- Prestar aprobación a relación de admitidos e excluidos que queda da seguinte forma:

ADMITIDOS:
1.- D. JOSE MANUEL VILAR PEREIRA.
2.- D. JAVIER LOPEZ ROCA.
3.- D. ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO.
4.- D. MANUEL ANGEL LAMAS SEOANE.
5.- D. YAGO BASOA FERNANDEZ.
6.- D. ISMAEL MARAN PENA.
7 .- Dª MARIA CAROLINA CARRASCO DOMINGUEZ.
8.- D. JESUS ANGEL GARROTE FERNANDEZ.
9.- D. FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ.
10.- Dª CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO.
11.- D. ERNESTO MARTINEZ CHUNG.
12.- D.RACHID BECHROURI.
13.- D. JUAN CLAUDIO TENREIRO DOPAZO.
14.- D. RAMON GARCIA TORRENTE.
15.- DÑA. MARIA DEL MAR REY CARREIRA.
16.- D. SANTIAGO ROMERO CARTELLE.
17 .- Dª MARIA SEIJAS FOJO.
18.- Dª MONICA FERNANDEZ AMBROA.
19.- D. DOMINGO SEIJAS RODRÍGUEZ.
20.- D. OMAR DARRAG.
21.- DÑA ANA DANIELE FERREIRA DA SILVA.
22.- D. ANTONIO GAÑAN RODRÍGUEZ.
23.- D. ANGEL VICENTE FERNANDEZ RODRIGUEZ.
24.- D. DANIEL LORENZO FARIÑA.
25.- D. JORGE BERNALDEZ BACHILLER.
26.- D. ANGEL ERNESTO PEÑA GONZALEZ.
27 .- D. JE SUS BARDAN CA GARCIA.

EXCLUIDOS:
NINGUN.

2.- Designar o Tribunal que Xulga o proceso selectivo que estará composto:

PRESIDENTE: D. AGUSTIN SUAREZ FEAL.
SECRETARIO: D. JOSE ANGEL CARBALLO FEIJOO.
VOGAIS: D. CARLOS RIVERA LOPEZ. OFICIAL lª DO CONCELLO.
DÑA. CONCEPCIÓN DRAGÓ PORTA.
D. ALFONSO PORTELA MARTINEZ.

2.- Fíxase para o mercorés día 29 de xuño 9,30 horas para a realización dunha entrevista persoal que establece as bases da convocatoria, na Biblioteca Municipal.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, 27 de xuño do 2022 do que eu Secretario., dou fe.

RESOLUCIÓN en pdf