ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,

No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 12:30 horas do día 28 de xuño de 2022, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para a “CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL”, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: Dna Caridad Nieto Taramona e Dna Mª Concepción Dragó Porta, co obxecto da realización da baremación dos méritos alegados polos/as aspirantes ao proceso selectivo co seguinte resultado:

DNI / NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN EXPERIENCIA

PROFESIONAL

1 ****3897V LORENA LOPEZ VILAR 1,5
2 ****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ 1,5
4 ****3484Z PATRICIA SEOANE TORRENTE 1,5
5 ****1979G OSCAR CABANA GONZÁLEZ 1,5
6 ****3872H ANA PENIN GESTAL 1,5
7 ****2373E MARIA JOSE QUINTIA SANJUAN 1,5
8 ****9364K SOFIA MESIA FRAGA 1,5
9 ****9633D PAULA HERNANDO MARTINEZ 0,4

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 13:30 horas.

ACTA en pdf