Sendo as 11,30 horas do día 17 de abril do ano 2024, reúnese nas Alianzas Aresanas ( Salón de Actos) o Tribunal Calificador do proceso selectivo para a contratación en rexime laboral temporal de dous subalternos ( Plan Integrador de Obras e Servicios Mínimos Municipais), nomeado por Resolución da Alcaldía baixo número 0345, baixo a Presidencia de D° Caridad Nieto Taramona e coa asistencia dos vogais:

-D° Isabel Margharetto Rodríguez.

-D° Montserrat Rodríguez Sánchez

-D° José Manuel Mayobre Seijas.

Actuando como secretario Javier Sánchez Romero.

 

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzó as actuacións que siguen.

Punto Primeiro.- Listaxe de solicitantes admitidos:

Punto Segundo.- Realizacion dunha entrevista .

A Comisión seleccionadora tendo en conta os criterios establecidos no punto terceiro das bases aprobadas pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada en data 12/03/2024, efectua unha entrevista as persoas aspirantes, (que son chamadas polo orde establecido no punto anterior e identificadas có D.N.I. ) a efectos de levar a cabo a selección, avaliando a sua adecuación ó posto , en función dos criterios fixados no punto terceiro das bases .

Unha vez concluída a cualificación d o p r o c e s o d e selección se acada a puntuación final , sendo a mesma ”

DOCUMENTO NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN
**81022** Paula López Pizarro Vilar 7 PTOS
**41642** Francisco                  Chaparro Fernández NON ASISTÍU
**70408** Carmen Maria Ríos Loureiro 5 PTOS
**46762** Francisca E. Fermín Susana 6,5 PTOS
**41811** Rosa María Fernández Pérez 9,5 PTOS
**33237** Kelly Sánchez de Cardozo 6 PTOS
**48459** Abdesslam Rhalloub NON ASISTÍU
**64969** Julia María López Rivera 9 PTOS
**69069** Mónica Casteleiro Vila 5,5 PTOS

Punto Terceiro.- Proposta de Contratación.- A comisión seleccionadora eleva á Alcaldía a correspondente proposta de contratación a favor dos/as aspirantes que obtiveron a

puntuación mais alta, así como unha relación de suplentes .

Proposta de Contratación:

1.- Rosa María Fernández Pérez

2.- Julia Maria López Rivera

Suplentes:

3.- Paula López Pizarro Vilar

4.- Francisca E. Fermín Susana

5.- Kelly Sánchez de Cardozo

6.- Mónica Casteleiro Vila

7.- Carmen Maria Ríos Loureiro

ACTA en pdf