RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO 378/22 DE DATA 18 DE AGOSTO DO 2022

Publicadas as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE AUGAS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL no Boletín Oficial da Provincia nº 142 de 28/07/2022 e aprobada a lista definitiva de admitidos e excluidos e designado o tribunal calificador mediante Resolución de Alcaldía 369 de data 16/08/2022.

Advertido erro material no DNI do aspirante admitido e sendo o correcto o numero de DNI 32.660.347-W

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Enmendar o erro material advertido nos datos do aspirante admitido sendo os correctos:
D. JORGE TOMÁS GARCÍA DIESTE, DNI 32.660.347-W

Segundo.- Designar o vindeiro mércores 24 de agosto do 2022 ás 9:00 horas para a realización da primeira proba da fase de oposición, no salón sesións do Concello de Ares.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 18 de agosto do 2022, do que eu Secretario dou fe.

O ALCALDE.

D.S.M.
O SECRETARIO

RESOLUCIÓN en pdf