D. MANUEL LARROSA RODRIGUEZ. SECRETARIO DO CONCELLO DE ARES (A CORUÑA) CERTIFICA QUE:

O Pleno da Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada o día 01 de Agosto de 2022 adoptou o seguinte ACORDO:

Punto núm. 7.- Plan Antifraude: Plan de recuperación, transformación e Resilencia (PRTR) fondos europeos de recuperación NextGeneratión EU – Regulamento (EU).

Dáse conta do informe de secretaria de data 18 de Xullo “Plan de medidas antifraude” do seguinte teor literal:

INFORME DE SECRETARÍA

De acordo co ordenado pola Alcaldía mediante Providencia de data catorce de xullo de 2022,  e en cumprimento do establecido no artigo 3.3 a) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional emito o seguinte INFORME

PRIMEIRO. Coa finalidade de dar cumprimento ás obrigacións que o artigo 22 do Regulamento (UE) 241/2021 do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de  febreiro  de 2021, impón a España en relación coa protección dos  intereses  financeiros  da  Unión como beneficiario dos fondos do MRR, toda entidade, decisora ou executora,  que  participe  na execución das medidas do PRTR  deberá  dispor dun «Plan  de  medidas  antifraude»  que  lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en particular, no que  se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

SEGUNDO. A Lexislación aplicable é a seguinte:

  • A Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e
  • O artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
  • Os artigos 21.1.a), d) e s) e 22.a) e d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

TERCEIRO. O «Plan de medidas antifraude» deberá cumprir os seguintes requirimentos mínimos.

Aprobación pola entidade decisora ou executora, nun prazo inferior a 90 días  desde  a  entrada en vigor da presente Orde ou, no seu caso, desde que se teña coñecemento da participación na execución do PRTR.

Estruturar as medidas antifraude de maneira proporcionada e ao redor do catro elementos crave do denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección e persecución.

Prever a realización, pola entidade de que se trate, dunha avaliación do risco, impacto e probabilidade de risco de fraude nos procesos crave da execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e a súa revisión periódica, bienal ou anual segundo o risco de fraude e, en todo caso, cando se detectou algún caso de fraude ou haxa cambios significativos nos procedementos ou no persoal.

Definir medidas  preventivas  axeitadas  e  proporcionadas,  axustadas  ás  situacións concretas, para reducir o risco residual de fraude a un nivel aceptable.

Prever a existencia de medidas de detección axustadas aos sinais de alerta e definir o procedemento para a súa aplicación efectiva.

Definir as medidas correctivas pertinentes cando se detecta un caso sospeitoso  de  fraude, con mecanismos claros de comunicación das sospeitas de fraude.

Establecer procesos axeitados para o seguimento dos casos sospeitosos de fraude e a correspondente recuperación dos Fondos da UE gastados fraudulentamente.

Definir procedementos de seguimento para revisar os procesos, procedementos e controis relacionados coa fraude  efectiva ou potencial, que se transmiten á correspondente revisión  da avaliación do risco de fraude.

Especificamente, definir procedementos relativos á prevención e corrección de situacións de conflitos de interese conforme ao establecido nos apartados 1 e 2 do artigo 61 do Regulamento Financeiro da UE. En particular, deberá establecerse como obrigatoria a subscrición dunha DACI por quen participen nos procedementos de execución do PRTR, a comunicación ao superior xerárquico da existencia de calquera  potencial  conflito  de intereses e a adopción por leste da decisión que, en cada caso, corresponda.

CUARTO. A efectos de lograr unha homogeneidad no deseño das medidas antifraude, e sen prexuízo da aplicación de medidas adicionais atendendo ás características e riscos específicos da entidade de que se trate, recóllese no anexo da Orde 1030/2021 un cuestionario de autoevaluación relativa ao estándar mínimo,  e  no  anexo  III.C  orientación  sobre  medidas  de prevención, detección e  corrección da fraude, corrupción  e conflito de intereses, no que  se fai referencia ás posibles medidas a adoptar para garantir unha apropiada protección dos intereses financeiros da Unión na execución de actuacións financiadas ou a financiar polo MRR.

QUINTO. O procedemento para levar a cabo a aprobación do Plan de medidas antifraude será o seguinte:

En primeiro lugar, deberase designar un Comité antifraude, que será o responsable  do  deseño da estratexia de loita contra a fraude sobre a que  se  elaborará  o  Plan,  da elaboración do mesmo, o seu seguimento, actualización e avaliación do seu resultado.

A creación o comité e designación dos seus membros aprobarase polo Alcalde.

Á vista dos resultados da avaliación do risco de fraude realizada o comité deseñará  as  medidas necesarias que permitan previr, detectar, corrixir e perseguir os intentos de fraude  en base ás cales se redactará o Plan antifraude do Concello.

O Plan de medidas antifraude aprobarase polo Pleno da Corporación en exercicio das competencias que lle outorga os artigos 22.a) e d) da Lei 7/1985, de 2 de  abril,  reguladora  das Bases do Réxime Local e atendendo á  recomendación  incluída  na  Guía  para  a  aplicación de medidas antifraude na execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia publicada polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude.

O contido do Plan estará a disposición da cidadanía na sede electrónica deste Concello (enderezo : https://concelodeares.com).

O Plan antifraude aprobado será remitido ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude mediante correo electrónico establecido ao efecto polo devandito Servizo.

Por iso, de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real  Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, o que subscribe eleva a seguinte proposta de acordo:

PRIMEIRO. Aprobar a constitución do Comité Antifraude do Concello de Ares con obxecto de dar cumprimento ás obrigacións legais en materia de loita contra a fraude derivadas  da xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

SEGUNDO. Designar ás seguintes persoas como membros do Comité:

Nome e apelidos Cargo Adscrición
Manuel            Larrosa

Rodríguez

Presidente Secretaría Xeral
Carmén        González

Tenreiro

Presidente suplente Tesouraría
Patricia Becerra Díaz Secretaria Área secretaría
Mª. Concepción Dragó

Porta

Vogal Área secretaría
María Dolores Castro

Gonzalez

Vogal Asesoría Xurídica
José A. Carballo Feijoo Vogal Departamento                de

Contratación-secretaría

Ángel C. Montenegro Montenegro Vogal Departamento tramitador de subvencións
Rocio Castro Pico Vogal Servizo           Económico-

Financeiro

TERCEIRO. Que por parte deste Comité procédase á realización do exercicio inicial de avaliación do risco, impacto e probabilidade de risco de fraude, corrupción, conflitos de intereses e dobre financiamento nos procesos da execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

CUARTO. Notificar os devanditos nomeamentos ás persoas afectadas. QUINTO. Publicar a presente Resolución na sede electrónica deste Concello (enderezo https://concellodeares.com).

No entanto, o Alcalde acordará o que estime pertinente.

Sometida a votación a aprobación o ”Plan Antifraude: Plan de recuperación, transformación e Residencia (PRTR) fondos europeos de recuperación NextGeneratión EU – Regulamento (EU)”, o Pleno do Concello por unanimidade dos presentes, 12 votos a favor (6 do PSdeG-PSOE-1 Ausencia Xustificda, 1 de NAL, 3 do PP, 2 do BNG) acorda a súa aprobación

E para que así conste, e surta os efectos oportunos, expido a presente, de Orde e co Visto e Prace do Sr. Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares a vinte e un de setembro do dous mil vinte e dous

Documento asinado dixitalmente polo Alcalde-Presidente

Documento asinado dixitalmente polo Secretario-Interventor

CERTIFICADO PLAN ANTI-FRAUDE en pdf