Ares, 09 de Mayo de 2023 .

O concello de Ares recibe unha axuda polo importe de 196.000  € por parte da Deputacion da Coruña  ao abeiro da Convocatoria: (FOPPSS/2023) Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023 para o mantemento dos Servizos Sociais Comunitarios tendo por obxeto o Cofinanciamento dos gastos polos conceptos de salarios e seguridade social do persoal adscrito aos servizos sociais con perfís profesionais diferentes e complementarios ao doa profesional de referencia, que se regula no artigo 37 do Decreto 992012,do 16 de marzo (persoal auxiliar administrativo e persoal técnico) e gastos polos conceptos de salario, e seguridade social e de desprazamentos do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar, o SAF libre concorrencia, todo el, adscrito directamente aos servizos sociais comunitarios dos 83 concellos con menos de 20.000 habitantes, comprendendo os supostos nos que sexan prestados por xestión directa ou, se é o caso, por xestión indirecta mediante contrato ou encomenda da xestión.

A financiación recibida dedícase a execución do “PLAN DE FINANCIAMNETO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO ANO 2023 ” cun  orzamento de 243.922€ sendo o desglose recibidio por parte da Deputacion da Coruña o seguinte  ;

CONCELLO DE ARES / Exp. 2023000000371

Módulo subvencionado :

  • I Persoal administrativo grupo C1 ou C2 : 18.000,00 €
  • II Persoal técnico A2 : 22.000,00 €
  • IV Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas 13.000,00 156.000,00 €

TOTAL 196.000,00 €