ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAX E DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIA DOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS

No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 10:00 horas do día 19 de setembro de 2022, procédese á reunión da Comisión seleccionadora para a creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de limpia dor/a municipal para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Ángel Carballo Feijóo,Secretaria Dna M Concepción Dragó Porta e vocais: D.Agustín Suarez Feal, D. Carlos Rivera López e D. Manuel Díaz González, co obxecto da PUBLICACIÓN DOS RESULTA DOS acadados no proceso selectivo para a CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPA L PARA REA LIZA R CONTRATAC IÓN$ LA BORA IS TEMPORAlS OU NOMEAMENTOS INTERINOS

DNI / NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN PRIMEIRO EXERCIZO TEST BAREMO MÉRITOS PUNTUACIÓN

FINAL

ANA ISABEL FERNANDEZ SANESTEBAN 6,5 0 6,5
NATHANNY S ILVA FERNANDES 8,5 0 8,5
ALICIA DURAN RICO 7,5 0 7,5
CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO 5 2 7
MARIA CARMEN VILLAR PIÑEIRO 9,5 3 12,5
MARIA CARMEN VIDAL DOPICO 5 1,5 6,5
ANA BELEN MAROÑO SEOANE 7 0 7
CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO 7 2,17 9,17
ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ 5 0 5
MARIA ANGELES SILVAR VARELA 10 0 10
MILAGROS VARELA  PENA 8 0 8

Cos resultados acadados, queda composta a LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAlS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS, como se expresa a continuación por orde decrecente:

1. MARIA CARMEN VILLAR PIÑEIRO
2. MARIA ANGELES SILVAR VARELA
3. CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO
4. NATHANNY SILVA FERNANDES
S. MILAGROS VAR ELA PENA
6 .ALICIA DURAN RICO
7. ANA BELEN MAROÑO SEOANE
8. CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
9. ANA ISABEL FERNANDEZ SANESTEBAN
10. MARIA CARMEN VIDAL DOPICO
11. ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 11:00 horas

ACTA en pdf