RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO 417/22 DE DATA 7 DE SETEMBRO DO 2022

Publicadas as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS no Boletín Oficial da Provincia nº 142 de 28/07/2022, rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo e aprobada a lista provisional de admitidos e excluidos en data 18/08/2022, sen terse producido reclamacións, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente, e en especial as bases 5º e 7ª.

VEN EN RESOLVER:
Primeiro.– Elevar a definitiva a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de limpiador/a municipal para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos, quedando como a continuación se expresa

Admitidas:

NIF Nome e apelidos
76414202Z ANA ISABEL FERNANDEZ SANESTEBAN
32925599H NATHANNY SILVA FERNANDES
32692381C ALICIA DURAN RICO
32704088C CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
32657104W MARIA CARMEN VILLAR PIÑEIRO
76408710L MARIA CARMEN VIDAL DOPICO
32680997K ANA BELEN MAROÑO SEOANE
32672594J CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO
76407498A ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ
32669313K MARIA ANGELES SILVAR VARELA
32660654X MILAGROS VARELA PENA
32710132S FATIMA DIAZ ALVAREZ

Excluidas:
Ningunha.

Segundo.- Nomear a Comisión Seleccionadora encargada das BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS, a cal estará composta polos seguintes integrantes

Presidente: D. José Ángel Carballo Feijóo, funcionario do Concello de Ares.
Secretaria: Dna Mª Concepción Dragó Porta, funcionaria do Concello de Ares

Vocais:
– D. Agustín Suarez Feal, persoal Laboral do Concello de Ares
– D. Carlos Rivera López, persoal Laboral do Concello de Ares
– Manuel Díaz González, persoal Laboral do Concello de Ares

Terceiro.– Designar o vindeiro venres 9 de setembro do 2022 ás 9:30 horas para a realización da primeira proba da fase de oposición, no salón sesións do Concello de Ares.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 7 de setembro do 2022, do que eu Secretario-Acctal dou fe.

O ALCALDE.

D.S.M.
O SECRETARIO-ACCTAL

LISTAXE_DEFINITIVA_ADMITIDXS-EXCLUIDXS_PARA_CREACION_LISTAXE_RESERVA_LIMPIADOR-A_MUNICIPAL-2022