RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Comisión seleccionadora Auxiliares da Policía Local 2024

Expediente electrónico: 267/2024

 

A vista das Bases para a contratación en réxime laboral temporal de tres (3) auxilares da Policía Local

Aprobadas e iniciada convocatoria de contratación, visto-los preceptos de xeral aplicación, en especial a Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local, o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e a Lei 5/1997, de 22 de xullo de Administración Local de Galicia:

VEÑO EN RESOLVER

1.- Admitir definitivamente aos aspirantes que se citan a continuación:

 • Borja Vilasanchez Rodriguez
 • Roberto Otero Sesmonde
 • Rodrigo Fernández Pena
 • Tania Gago Galdo
 • Juan Cainzos López
 • Victor Santiago Rodriguez Ramos
 • Carlos Ferrer Casal
 • Juan Pablo Filgueira Veiga
 • Andrea Merino Mendez
 • Ernesto Merino Mendez

2.- Excluir a:

 • Ninguén

3.- Designar aos membros da Comisión seleccionadora do seguinte xeito:

Presidente:          Angel Rodriguez Calviño

Secretaria:           Isabel Margharetto Rodriguez

Vogais:                 Javier Sánchez Romero Montserrat Rodriguez Sánchez José Manuel Mayobre Seijas

4.- Fixar a Proba de Coñecementos para o Xoves 4 de xullo ás 9:00 nas Alianzas Aresás.

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en

Ares a, dous de xullo de dous mil vinte e catro, do que eu Secretario dou fe.

DECRETO en pdf