RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO

Publicadas as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO E SERVIZOS OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNCICIPAIS

INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL no Boletín Oficial da Provincia nº 222 de 21/11/2023 e rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente, e en especial as bases 5º e 7ª.

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO E SERVIZOS OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNCICIPAIS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL, quedando como a continuación se expresa.

Admitidos:

NIF Nome e apelidos
***1314** ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE
***9624** BRAULIO VAZQUEZ REY
***0584** DOMINGO SUAREZ TORRENTE
***1863** EDUARDO PIÑON GIRALDEZ
***2917** FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
***5717** JOSE ANGEL CHAPARRO FERNANDEZ
***9576** JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
***7974** JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ
***6435** JUAN SEBASTIAN PIÑEIRO FERNANDEZ
***6171** MODESTO DEL RIO LOPEZ
***0787** SERGIO FERNANDEZ MALVAREZ
***0738** VICENTE MANUEL ALLEGUE VAZQUEZ

 

Excluidos:

***5790** LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ

Causa: Non presenta documentación requerida na Base 3ª.c)

Segundo.- Designar a Comisión Seleccionadora encargada do proceso selectivo para a CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO E SERVIZOS OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNCICIPAIS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL, de conformidade coas bases aprobadas pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o día 14 de novembro do 2023 a cal estará composta polos seguintes integrantes:

  • Presidente- D. Agustín Suarez Feal (Persoal Laboral Concello de Ares)
  • Secretario-. D. Manuel Larrosa Rodríguez (Secretario- Interventor do Concello de Ares)
  • Vocais-
    • Dna Montserrat Rodríguez Sánchez (Funcionaria do Concello de Ares)
    • Dna María Concepción Drago Porta (Funcionaria do Concello de Ares)
    • José Manuel Mayobre Seijas (Funcionario do Concello de Ares)

Terceiro.– A efectos de reclamacións establécese un prazo de dous días hábiles seguintes ao da publicación da presente na web www.concellodeares.gal.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica da presente, do que eu Secretario dou fe.

O ALCALDE.                                                        D.S.M.    O SECRETARIO