RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 427/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.


Asunto: LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA IX.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou no DOG nº 46 a Orde do 21 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia .

Os Concellos de Ares, Mugardos, Fene e Cabanas asinaron un convenio de colaboración para a realización do programa de emprego REINICIA IX, co obxectivo de solicitar unha subvención ao abeiro da Orde citada por considerar o beneficio que supón a realización conxunta do obradoiro de emprego.

O 29 de xullo de 2022 mediante Resolución da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concédese ao Concello de Ares unha subvención, co núm de expediente 15/0007/2022, para financiar os gastos de formación e funcionamento, así como a subvención para os gastos salariais de 20 alumnos/as-traballadores/as participantes para as especialidades de SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (10 alumnos/as-traballadores/as) e MAMD0209 Traballos de Carpintería e Moble máis MAMD0109 Aplicación de barnices e lacas en elementos de carpintería e moble (10 alumnos/as-traballadores/as).

Mediante a Resolución da alcaldía num 400/2022 do 30 de agosto de 2022, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación laboral do alumnado do Obraodoiro de Emprego REINICIA IX, as cales foron publicadas no taboleiro de edictos e na páxina web municipal.
O Concello de Ares presenta oferta xenérica ante o Servicio Público de Emprego de Galicia na oficina de Ferrol-Esteiro con os seguintes identificadores de ofertas: Alumnado Atención Sociosanitaria 12-2022-9543 e Alumnado de Carpinteria 12-2022-9589.

O Servicio Público de Emprego de Galicia remite unha relación das persoas candidatas a cada unha das ofertas xenéricas presentadas para a selección definitiva.

Conforme o disposto n as base terceira das bases reguladoras do proceso de selección, e de conformidade coa normativa vixente, RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos/as que se relacionan a continuación.

Alumnado Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (nº id de oferta 12-2022-95433)

APELIDOS E NOME
Alejos Fernández, Joaquin
Alves Maia , Paulo Manuel
Amado Rodriguez, Jose Luis
Aparicio Salas, Raquel
Barros Piñeiro, Román
Castro Pérez, Jesús
Fernández Cupeiro, Mª del Mar
Fernández Fontenla, Ana Mª
Lafuente García, Rosa Mª
Marta Bouza, Elvira
Montes Garcia, Mª Cristina
Patiño Ferreira,Margarita Eliza
Pena Lobelos, Maria
Pillo Barros, Vanesa
Ramos Barro , Sonia
Rios Mahia, Patricia
Rodeiro Sanjuan, Cristina
Ruiz Diaz Patiño, Liz Pamela
Sanchez Fernandez, Silvia
Santin, Ana Sofia
Soto Brage, Montserrat

Alumnado Carpintería (nº id de oferta 12-2022-9589)

APELIDOS E NOME
Anido Carballeira, Ramon
Barro Fernandez, Marco Antonio
Barros Piñeiro, Roman
Carraso Dominguez, Maria Carolina
Caño Garcia, Pilar
Cibreiro Pedreiras, Angel
Dominguez Martinez, Luis Manuel
Fernandez Cupeiro, Mª del Mar
Fernandez Martinez, Jose Francisco
Galan Ramil, Fernando
Garrote Fernandez, Jesus Angel
Martinez Chung, Ernesto
Martinez Lourido, Ramon
Meizoso Maroño, Silvia
Melcon Gomez, Greshen
Pereira Santos, Antonio
Pita Seijo, Tatiana
Prieto Fernandez, Ishai Alejandro
Rios Loureiro, Susana
Rodeiro Perez, Alvaro
Rodriguez Rocha, Santiago Jesus
San Martin Nieto, Juan Jose
Sanmartin Diaz, Jose C
Sarmiento Calvo, Jorge

Os excluidos: non atenderon as chamadas para presentar a documentación e José Manuel Vilar Pereira non foi enviado o seu curriculum pola Oficina de Emprego.

Segundo.- Outorgar un prazo de dous días hábiles para que os/as aspirantes poidan presentar reclamacións ou emendar a documentación presentada.

En Ares, asinado dixitalmente en Ares a, 14 de setembro de 2022 por D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, Alcalde do Concello de Ares, do que eu, José Carballo Feijoó, dou fe.

RESOLUCIÓN en pdf