RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº451 /2022 DO 20 DE SETEMBRO DE 2022.

Asunto: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA IX.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou no DOG nº 46 a Orde do 8 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia .

Os Concellos de Ares, Mugardos, Fene e Cabanas asinaron un convenio de colaboración para a realización do programa de emprego REINICIA IX, co obxectivo de solicitar unha subvención ao abeiro da Orde citada por considerar o beneficio que supón a realización conxunta do obradoiro de emprego.

O 29 de xullo de 2022 mediante Resolución da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concédese ao Concello de Ares unha subvención, co núm de expediente 15/0007/2022, para financiar os gastos de formación e funcionamento, así como a subvención para os gastos salariais de 20 alumnos/as-traballadores/as participantes para as especialidades de SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (10 alumnos/as-traballadores/as) e MAMD0209 Traballos de Carpintería e Moble (10 alumnos/as-traballadores/as).

Mediante a Resolución da alcaldía num 400/2022 do 30 de agosto de 2022, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal do persoal do Obraodoiro de Emprego REINICIA IX, as cales foron publicadas no taboleiro de edictos e na páxina web municipal.

Conforme o disposto nas bases reguladoras do proceso de selección, e de conformidade coa normativa vixente, RESOLVO:

Primeiro.– Aprobar a lista definitiva de admitidos/as que se relacionan a continuación.

Director/a

APELIDOS E NOME ADMITIDO/A CAUSA DE EXCLUSIÓN
Rodriguez  Losada  Pérez-Montero, Mariana no c)
García Sande, Fernando no c)
Rey Paris, Rubén No c)
Yañez Casal, Mª Carmen Si
Sequeiro Graña, Cristina No c)
Garcia Coira, Magdalena Si
Carballeira Dopico, Mª José No c)
Pita Freire, Serafin Si
Rodriguez Alejos, Cristina No c)
Campaña Abuin, Victor no c)
Castro Garcia, Nuria Si
Prieto Becerra, Maria No c)

Mestre de Carpintería

APELIDOS E NOME ADMITIDO/A CAUSA DE EXCLUSIÓN
Castro Garcia, Nuria No c)
Romero Rodríguez, José Carlos Si

Mestre de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais

APELIDOS E NOME ADMITIDO/A CAUSA DE EXCLUSIÓN
García Pardo, Mª Teresa Si
López Veiga, Josefa Si
Varela Castro, Helena Si
Garcia Garcia, Ana No b)
Romero Fernandez, Susana No c)
Rios Varela, Sara no b) e c)
Gonzalez Alvariño, Noelia No c) e d)
Castro Garcia, Nuria No c) e d)
Canle Varela, Patricia si
Rodriguez Alejos, Cristina No c) e d)


Mestre de Formación Empresarial

APELIDOS E NOME ADMITIDO/A CAUSA DE EXCLUSIÓN
Diaz Rego, Vanesa No c)
Lopez Hermida, Rosa Si
Ruiz Cabanelas, Angel si
Prieto Becerra, Adelina No c)
Regueiro Perez, Dolores Si
Garcia Seoane, Mª Luz no e)
Campaña Abuin, Victor si
Prieto Becerra, Maria No c)
Rodriguez Alejos, Cristina No c)
Carballeira Dopico, Mª Jose Si
Rey Paris, Rubén si
Rodriguez       Losada       Pérez- Montero, Mariana si

Mestre de Ensino Básico

APELIDOS E NOME ADMITIDO/A CAUSA DE EXCLUSIÓN
Prieto Becerra, Maria si
Carballeira Dopico, Mª José No c)
Garcia Aneiros, Amparo Si
Garcia Seoane, Mª Luz Si


Auxiliar Administrativo

APELIDOS E NOME ADMITIDO/A CAUSA DE EXCLUSIÓN
Filgueira Herva,Begoña si
Calvo Pardo, Mª Luisa Si
Perez Rey, Cristina Si
Hermida Martinez, Rocio Si
Mallou Couto, Olga si
Calvo Souto, Laura Si
Garcia Aneiros, Amparo Si
Ligia Iuliana, Luca Si
Castro Garcia, Nuria no b)
Sambade Tarrela, Mª Jesus si
Chas Lopez, Marta si
Diaz Rego, Vanesa si

En Ares, asinado dixitalmente en Ares a, 20 de setembro de 2022 por D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, Alcalde do Concello de Ares, do que eu, Secretario, dou fe.

RESOLUCIÓN en pdf