Aprobadas pola Xunta Municipal de Goberno de Ares as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A A XORNADA PARCIAL  ( 20 HORAS/SEMANA).  PARA  DESEMPEÑAR  AS FUNCIONS  DA  SECRETARIA DO XULGADO  DE  PAZ  DE  ARES e  publicado  anuncio   da  convocatoria  no  Diario de  Ferrol ó 19/10/2023.

Por Resolución da Alcaldía de data 26/10/2023, designase  a  Comisión  Seleccionadora encargada do proceso selectivo para CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A A XORNADA PARCIAL (20 HORAS/SEMANA). PARA DESEMPEÑAR AS FUNCIONS DA SECRETARIA DO XULGADO DE PAZ DE ARES

Con data 03/11/2023,reúnese a Comisión Seleccionadora

Esta alcaldía, en uso das com petencias conferidas pola lexislación vixente

VEN EN RESOLVER:

Primero.- Lista de admitidos e excluidos no proceso selectivo para CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A A XORNADA PARCIAL (20 HORAS/ SEM ANA), PARA DESEMPEÑAR AS FUNCIONS DA SECRETARIA DO XULGADO DE PAZ DE ARES

Admitidos:

  • Sabela Antón Prieto.- ******931*
  • Andres Novoa Menaya.- ******363 *
  • Juan Yañez Rodríguez.-******157*
  • Natividad Blanco Rumbo.- ******900*
  • María Vázquez Varela.- *******956*
  • Yolanda Varela Iglesias.-*******897*
  • lcía Roade Bellas.- -*******8 67*

 Excluidos.– Ningún

Segundo.- A data e lugar de realización da proba queda establecido para o vindeiro día 08 de novembro as 11 horas na Casa do Concello

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica da presente, do que eu Secretario dou fe.

O ALCALDE.                                                                                          D.S.M. O SECRETARIO

ACTA en pdf