ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA

PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO  SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA.

En Ares a 12 de decembro de 2022. Sendo as 10,00 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados.

Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á baremación da fase de concurso dos/as aspirantes que superaron o primeiro exercizo.

Presidente : Carmen González Tenreiro. Secretario : Manuel Larrosa Rodríguez. Vocais :

Sr. Dn. José Ángel Carballo Feijóo. Sr. Dn. José Manuel Mayobre Seijas.

Sr. Dnª. María Concepción Dragó Porta.

Na súa virtude, procedése nos termos da base décima á baremación da fase de concurso dos/as aspirantes que superaron o primeiro exercizo :

  • CASTRO PICO ROCIO :

Servizos prestados :            7,00 puntos.

Titulacións :            2,00 puntos.

  • SILVA FERNANDES NATHANNY :

Servizos prestados :            —————

Titulacións :                          —————

Na súa virrtude á vista do primer exercizo e da fase de concurso, obténse o seguintew resultado :

  • CASTRO PICO ROCIO : 43,50 + 7,00 = 50,50

puntos.

  • SILVA FERNANDES NATHANNY : 29,25 + 0.00 = 29,25

Na súa virtude propónse á aspirante Dona Castro Pico Rocio para a súa contratación nos termos das bases da convocatoria, quedando Doina Silva Fernandes Nathanny como suplente a efectos de renuncias e sustitucións.

E non sendo outro o obxecto da reunión, sendo as 10,25 horas levántase a sesión.

 

A presidenta,                                                                        O secretario,

Os vogais

 

ACTA COMISIÓN SELECIONADORA en pdf