ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL

No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 10:30 horas do día 17 de xuño de 2022, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para a “CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL”, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. Javier Sánchez Romero e Dna Mª Concepción Dragó Porta, co obxecto da realización da entrevista curricular aos aspirantes convocados seguintes:

1 ****3897V LORENA LOPEZ VILAR
2 ****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ
3 ****5545D ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA
4 ****3484Z PATRICIA SEOANE TORRENTE
5 ****1979G OSCAR CABANA GONZÁLEZ
6 ****3872H ANA PENIN GESTAL
7 ****2373E MARIA JOSE QUINTIA SANJUAN
8 ****9364K SOFIA MESIA FRAGA
9 ****9633D PAULA HERNANDO MARTINEZ

Ausentándose con excusa os seguintes aspirantes:

****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ
****5545D ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA

Procédese ao chamamento para a entrevista curricular, e unha vez realizadas se acadaron as seguintes puntuacións:

DNI / NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN ENTREVISTA CURRICULAR
1 ****3897V LORENA LOPEZ VILAR 2
4 ****3484Z PATRICIA SEOANE TORRENTE 1,9
5 ****1979G OSCAR CABANA GONZÁLEZ 1,3
6 ****3872H ANA PENIN GESTAL 1,8
7 ****2373E MARIA JOSE QUINTIA SANJUAN 1,6
8 ****9364K SOFIA MESIA FRAGA 1,5
9 ****9633D PAULA HERNANDO MARTINEZ 1,7

Tribunal, acorda citar aos aspirantes seguintes cuia ausencia se estimou xustificada, para a entrevi curricular (segundo exercizo da fase de oposición) para o vindeiro martes 28 de xuño do 2022 ás 10:30 horas na Casa do Concello de Ares.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 14:30 horas.

ACTA en pdf