ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL

No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 10:30 horas do día 28 de xuño de 2022, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para a “CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL”, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: Dna Caridad Nieto Taramona e Dna Mª Concepción Dragó Porta, co obxecto da realización da entrevista curricular aos aspirantes convocados seguintes:

2 ****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ
3 ****5545D ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA

Solicitando novamente aprazamento, ****5545D ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA, por non poder asistir hoxe á entrevista curricular, e entendendo este tribunal, que non se pode aprazar sine die o proceso selectivo, por canto apremian os prazos para a contratación dun/ha traballador/a social a través dunha subvención e atendendo por consideración para coa aspirante ata en dúas ocasións a súa petición de aprazamento, ainda cando os procesos de selección son en chamamento único, se denega a petición efectuada por Dna Adelaida Fátima Abad Isla e se continúa co procedemento chamando á asirante Dna Natalia Doval Álvarez, que acada o seguinte resultado no exercicio:

Procédese ao chamamento para a entrevista curricular, e unha vez realizadas se acadaron as seguintes puntuacións:

Nº DNI / NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN ENTREVISTA CURRICULAR
2 ****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ 1,8

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 11:30 horas.

ACTA en pdf