RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Corrección de erro material

Advertido erro material no acordo adoptado por Resolución de Alcaldía 855/23 de data 11/12/2023 relativo á incorrecta denominación do nome do aspirante admitido no PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO E SERVIZOS OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNCICIPAIS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL D. Juan Ángel

Fernández Martínez con DNI ***7974**, que aparecía por erro como D. Juan Manuel Fernández Martínez.

Esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente,

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Aprobar a enmenda de erro advertida na lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO E SERVIZOS OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS INTERINO OU PERSOAL LABORAL

TEMPORAL, quedando como a continuación se expresa

Admitidos:

NIF Nome e apelidos
***1314** ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE
***9624** BRAULIO VAZQUEZ REY
***0584** DOMINGO SUAREZ TORRENTE
***1863** EDUARDO PIÑON GIRALDEZ
***2917** FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
***5717** JOSE ANGEL CHAPARRO FERNANDEZ
***9576** JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
***7974** JUAN ÁNGEL FERNANDEZ MARTINEZ
***6435** JUAN SEBASTIAN PIÑEIRO FERNANDEZ
***6171** MODESTO DEL RIO LOPEZ
***0787** SERGIO FERNANDEZ MALVAREZ
***0738** VICENTE MANUEL ALLEGUE VAZQUEZ

 

Excluídos:

***5790** LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica da presente, do que eu Secretario dou fe.

O ALCALDE.                                                        D.S.M.    O SECRETARIO

RESOLUCIÓN en pdf