CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL ADVERTIDO NA ACTA DO DÍA 19/09/2022 DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATAC IÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS.

Visto o escrito presentado por Dna Fátima Dfaz Alvarez con DNI *****132-S o dfa22/09/2022 con nº  de entrada 1194, advertindo erro na publicación da composición da listaxe de reserva para  a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de  limpiador/a municipal para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos  interinos,  na que  se omitira o seu nome.

Realizadas as oportunas verificacións, pola comisión seleccionadora, procédese á rectificación da Acta asinada en data 19/09/2022, para enmendar o erro material advertido na mesma incluindo á aspirante omitida, quedando ésta redactada como a continuación se recolle:

“No salón de sesións do Concello de Ares, senda as 13:00 horas do día 27 de setembro de 2022, procédese á reunión da Comisión seleccionadora para a·creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos pastos de limpiador/a municipal para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos, integrada polos seguintes membros: integrada polos seguintes

membros: Presidente D. José Ángel Carballo Feijóo, Secretaria Dna Mil  Concepción  Dragó  Porta  e  vocais:  D. Agustín Suarez Feal, D. Carlos Rivera López e D. Manuel Díaz González, co obxecto da correción de erro material advertido na PUBLICACIÓN DOS RESULTADOS acadados no proceso selectivo para a CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS

NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN PRIMEIRO

EXERCIZO. TEST

BAREMO MÉRITOS PUNTUACIÓN

FINAL

ANA ISABEL FERNANDEZ SANESTEBAN 6,5 o 6,5
NATHANNY SILVA FERNANDES 8,5 o 8,5
ALICIA DURAN RICO 7,5 o 7,5
CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO 5 2 7
MARIA CARMEN VILLAR PlfilEIRO 9,5 3 12,5
MARIA CARMEN VIDAL DOPICO 5 1,5 6,5
ANA BELEN MAROfilO SEOANE 7 o 7
CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO 7 2,17 9,17
ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ 5 o 5
MARIA ANGELES SILVAR VARELA 10 o 10
MILAGROS VARELA PENA 8 o 8
FÁTIMA DÍAZ ÁLVAREZ 8,5 0,48 8,98

Cos resultados acadados, queda composta a LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR

CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS, como se expresa a continuación por orde decrecente:

 

 1. MARIA CARMEN VILLAR PIÑEIRO
 2. MARIA ANGELES SILVAR VARELA
 3. CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO
 4. FÁTIMA DÍAZ ÁLVAREZ
 5. NATHANNY SILVA FERNANDES
 6. MILAGROS VARELA PENA
 7. ALICIA DURAN RICO
 8. ANA BELEN MAROÑO SEOANE
 9. CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
 10. ANA ISABEL FERNANDEZ SANESTEBAN
 11. MARIA CARMEN VIDAL DOPICO
 12. ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ

E non habendo máis asuntos que tratar, levánta se a sesión senda as 13:15 horas

ACTA en pdf