O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 10,15 horas do dia 6 de marzo do ano 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. n2 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático, baixo a presidencia de 02 Javier Sánchez Romero, estando presentes os vogais:

1ª Vogal.,.. Dª Concepción Drago Porta

2º Vogal.- Dº Manuel Larrosa Rodriguez

3º Vogal.- Dª Isabel Margharetto Rodriguez

actuando como secretario do mesmo Dº José Manuel Mayobre Seijas .

 

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzó as actuacions que siguen:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase canta da documentación que obra no expediente que corresponde a : 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático.

a).- Resolución da Alcaldía  n9 232/22, de aprobación de oferta extraordinaria de emprego público  2022 para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións do artigo 2 da lei 20/2021 do 28  de decembro de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, publicado no B.O.P.100 de data 27 de maio de 2022

b).- Correccion de erro material advertido no acordó aoptado por Resolcuión da Alcaldiía 232/22 de data 20/05/2022, (publicado no B.O.P. n2 100 de data 27 de maio de 2022), publicado no B.O.P. n2 101 de data 30 de maio de 2022

c).- Bases Xerais que rexeran os procesos selectivos convocados polo concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluidas na oferta de emprego público de 2022, publicadas no B.O.P. n9 246 de 29 de decembro de 2022

d).- Aprobación das Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluidas na oferta de emprego público do Concello de Ares 2021, complementaria para a estabilización do emprego temporal , publicadas no B.O.P. n2 31 de 14 de febreiro de 2023

e).- Resolución de 13 de novembro de  2023  do  concello  de  Ares,  referente  á  convocatoria  para  proveer varias prazas, publicada no B.O.E. 279 de 22 de novembro de 2023

f).- Listado de admitidos/excluidos publicado no B.O.P. n9 40 de data 26/02/2024

 

Punto Segundo.-Atendendo ó Listado de admitidos/excluidos publicado no B.O.P. ne 40 de data 26/02/2024, resultan admitidos e por consiguinte deberán de ser calificados os que siguen:

A experiencia profesional e antiguedade da administración valorase según o seguinte criterio establecido nas bases xerais no seu punto 8.1.1:

  • 8.1.1.a.-Servicios Prestados no corpo (Ares).-
  • 8.1.1.b.-Serviciosprestados neutros corpos(Ares).-
  • 8.1.1.c.-Servicios Prestados no corpo (distintos de Ares).-
  • 8.1.1.d.-Serviciosprestados no resto do sector publico.

Punto Cuarto.- Tendo en conta a Cualificación Final , dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do día seguinte da publicación da presente na páxina web e Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación: Experiencia Profesional e Formación académica.

Punto Quinto.- Rematado o prazo anterior convocarase o Tribunal para a resolución das alegacións se as houbera e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático, propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda

E sendo as 11,00 do dia e no lugar no encabezamento indicado asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf