O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 11:50 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo do Xulgado de Paz do Concello de Ares, baixo a presidencia de D.ª Carmen González Tenreiro, estando presentes os vogais:

1º Vogal: Dª Caridad Nieto Taramona.

2º Vogal: Dº José Manuel Mayobre Seijas.

3º Vogal: Dª Montserrat Rodríguez Sánchez.

Actuando como secretario do mesmo Dº Manuel Larrosa Rodríguez, Mª Concepción Dragó Porta.

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzo ás actuacións que seguen:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase conta da documentación que obra no expediente que corresponde a: 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo do Xulgado de Paz do Concello de Ares.

Atendido a Acta levantada con data 20 dos correntes, na que consta entre outros:

a) A documentación obrante no presente proceso de estabilización.

b) O concurso de Méritos.

c) A data, hora e aspirantes que deberán realizar a proba de coñecemento de Galego.

Punto Proba de coñecemento de Galego.-

Por parte do Tribunal se cita a:

***3436** Margarita Piñeiro Cartelle – que obtén a calificación de APTA

Punto Segundo.- Calificación Final.- Tendo en conta o concurso de méritos establecido na Acta do día 20 do presente mes, así como o resultado do punto anterior, a calificación final do proceso queda establecido:

DNI

Nome e Apelidos

Celga 4

Experiencia profesional na Admon

Puntuación méritos (Máx. 90 puntos)

Formación (Máx. 10 puntos)

Calificación final

8.1.1.a.

(mes*0,94)

8.1.1.b.

(mes*0,22)

8.1.1.c.

(mes*0,30)

8.1.1.d.

(mes*0,06)

***6441**

Mª Jesús Sambade Tarrela

SI

5,64

1,20

0,12

6,96

10

16,96

***3342**

Noé Pérez Núñez

SI

68,10

68,10

10

78,10

***8909**

María Belén Grela Pena

SI

25,50

25,50

10

35,50

***526**

Paz Brage Porral

SI

49,50

49,50

10

59,50

***3436**

Mª Margarita Piñeiro Cartelle

APTA

156,98

90

10

100

***4670**

Beatriz Brage Porral

SI

54,90

54,90

10

64,90

***7727**

Mª Antonia Blanco López

SI

4,80

4,80

10

14,80

***9345**

Raquel Sousa Teijeiro

SI

18

0,72

18,72

10

28,72

***0082**

Mercedes García Pazo

SI

2,40

2,40

10

12,40

***5331**

Antonio Castro Pardal

SI

4,50

5,35

9,84

10

19,84

***6727**

Begoña Santiago Dopico

SI

0

10

10

***6963**

Paula Rodríguez Platas

SI

67,80

67,80

10

77,80

***8693**

Verónica Barcón Ben

SI

12,48

12,48

10

22,48

***4546**

David Rioja Míguez

SI

1,44

1,44

10

11,44

***9965**

Ruth Abella Lage

SI

16,80

16,80

10

26,80

A experiencia profesional e antigüidade da administración valorase según o seguinte criterio establecido nas bases xerais no seu punto 8.1.1:

8.1.1.a.- Servizos Prestados no corpo (Ares).-

8.1.1.b.- Servizos Prestados noutros corpos (Ares).-

8.1.1.c.- Servizos Prestados no corpo (distintos de Ares).-

8.1.1.d.- Servizos Prestado no resto do sector público.

Punto Terceiro.- Tendo en conta a Calificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do día seguinte da publicación na páxina Web, no BOP e no Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación: Experiencia Profesional e Formación Académica.

Punto Cuarto.- Rematado o prazo anterior convocarase ó Tribunal para a resolución das alegacións, se as houbese, e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo do Xulgado de Paz do Concello de Ares, propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda.

E sendo as 12:15 horas do día e no lugar no encabezamento indicado, asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf