O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 09:00 horas do día 6 de Marzo do 2024 , reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Capataz, baixo a presidencia de Dº Agustín Suárez Feal, estrando presentes os vogais:

1º Vogal.- Dº Carlos Rivera López

2º Vogal.- Dº Ángel Antonio Rodríguez Calviño

3º Vogal.- Dº Jaime Alberto Domínguez Fernández

Actuando como secretario do mesmo Dª Monserrat Rodríguez Sánchez

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzo as actuacións que siguen:

Punto Primeiro.- Proba de coñecemento de galego.

***1025** José Antonio Martínez Villar .- APTO

Punto Segundo.- Tendo en conta o Concurso de Méritos establecido na Acta do día 4 de Marzo de 2024, así como o resultado do punto anterior, a cualificación final do proceso queda establecido.

Nome e

Apelidos

Celga

4

Experiencia Profesional e

antiguedade na administración

Formación

académica

Puntuación

méritos

Cualificación

final

César

Charlón

Rico

8.1.1a

0

8.1.1.b

0

8.1.1.c

8,1

8.1.1.d

0,48

A1/l.-

A2/ll.-

B/X

C1/lll.-

C2/IV.-10

AP/V.-

18,58

18,58

José Antonio

Martínez

Villar

APTO

8.1.1a

90

8.1.1.b

0

8.1.1.c

0

8.1.1.d

0

A1/l.-

A2/ll.-

B/X

C1/lll.-

C2/IV.-10

AP/V.-

100

100

José Antonio Castro Pardal

SI

8.1.1a

0

8.1.1.b

0

8.1.1.c

0,9

8.1.1.d

4,88

A1/l.-

A2/ll.-

B/X

C1/lll.-

C2/IV.-10

AP/V.-

15,78

15,78

Punto Terceiro.- Tendo en conta a Cualificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do día seguinte da publicación da presente na páxina web Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación: Experiencia Profesional e Formación Académica.

Punto Cuarto.- Rematado o prazo anterior convocarase ó Tribunal para a resolución das alegacións, se as houbese, e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Capataz, propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda.

E sendo as 10:00 horas do día 6 de Marzo do 2024 e no lugar no encabezamento indicado, asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf