O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 13,00 horas do dia 20 de marzo do ano 2024 , reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servizos Sociais) , baixo a presidencia de Dª Isabel Marghareto Rodriguez , estando presentes os vogais:

1º Vogal.- Dª Maria del Carmen González Tenreiro 2º Vogal.- Dº Javier Sánchez Romero

3º Vogal.- Dº Alfonso Portela Martinez

actuando como secretario do mesmo Dº José Manuel Mayobre Seijas.

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzó as actuacións que siguen:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase conta da documentación que obra no expediente que corresponde a :  1 praza de persoal  laboral fixo de   Auxiliar Administrativo    ( Servizos Sociais ).

a).- Resolución da Alcaldía nº 232/22, de aprobación de oferta extraordinaria de emprego público 2022 para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións do artigo 2 da lei 20/2021 do 28 de decembro de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público , publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de maio de 2022

b).- Corrección de erro material advertido no acordó adoptado por Resolución da Alcaldía 232/22 de data 20/05/2022, (publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de maio de 2022), publicado no B.O.P. nº 101 de data 30 de maio de 2022

c).- Bases Xerais que rexeran os procesos selectivos convocados polo concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluidas na oferta de emprego público de 2022, publicadas no B.O.P. nº 246 de 29 de decembro de 202

d).- Aprobación das Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluidas na oferta de emprego público do Concello de Ares 2021, complementaria para a estabilización do emprego temporal , publicadas no B.O.P. nº 31 de 14 de febreiro de 2023

e).- Resolución de 13 de novembro de 2023 do concello de Ares, referente á convocatoria para proveer varias prazas, publicada no B.O.E. nº 279 de 22 de novembro de 2023

f).- Listado de admitidos/excluidos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024

Punto Segundo.- Atendendo ó Listado de admitidos/excluidos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024, resultan admitidos e por conseguinte deberán de ser calificados os que siguen:

 

DNI Nome e Apelidos
***6441** Mª Jesús Sambade Tarrela
***3342** Noé Pérez Núñez
***5296** Paz Brage Porral
***8909** Maria Belen Grela Pena
***0082** Mercedes Garcia Pazo
***6669** Francisco Javier Freire Fernández
***4670** Beatriz Brage Porral
***7727** Mª Antonia Blanco López
***9345** Raquel Sousa Teijeiro
***5331** Antonio Castro Pardal
***4546** David Rioja Miguez
***6727** Begoña Santiago Dopico
***8693** Verónica Barcón Ben
***6963** Paula Rodriguez Platas
***7906** Susana Maria Davila Barba
***9965** Ruth Abella Lage

 

 

Punto Terceiro.- Atendendo o punto anterior por parte do Tribunal califícase os aspirantes según a documentación obrante en cada expediente, resultando:

 

Concurso de Méritos

 

***6727** Begoña Santiago Dopico SI 8.1.1.a.- 8.1.1.b.- 8.1.1.c.- 8.1.1.d.- 10 0,00.- 10,00.-
***8693** Verónica Barcón Ben SI 8.1.1.a.- 8.1.1.b.- 8.1.1.c.- 8.1.1.d.-

12,48

10 22,48.- 22,48.-
***6963** Paula Rodriguez Platas SI 8.1.1.a.- 8.1.1.b.- 8.1.1.c.-

67,80

8.1.1.d.- 10 77,80.- 77,80.-
***7906** Susana Maria Davila Barba SI 8.1.1.a.- 8.1.1.b.- 8.1.1.c.-

0,30

8.1.1.d.-

15,12

10 25,42.- 25,42.-
***9965** Ruth Abella Lage SI 8.1.1.a.- 8.1.1.b.- 8.1.1.c.- 8.1.1.d.-

16,80

10 26,80.- 26,80.-

 

8.1.1.a.-Servicios Prestados no corpo (Ares).- 8.1.1.b.-Servicios prestados noutros corpos(Ares).-

8.1.1.c.-Servicios Prestados no corpo ( distintos de Ares).- 8.1.1.d.-Servicios prestados no resto do sector publico.-

Punto Cuarto.- Tendo en conta a Cualificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do dia seguinte da publicación da presente na páxina Web e Taboleiro de anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación : Experiencia Profesional e Formación académica.

Punto Quinto.- Rematado o prazo anterior convocaráse ó Tribunal para a resolución das alegacións se as houbese e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo ( Servizos Sociais ), propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda .

E sendo as 13,30 horas do día e no lugar no encabezamento indicado, asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente acta.

ACTA en pdf