RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL)
Publicado anuncio da Convocatoria no Diario de Ferrol en data 20/04/2023.

Rematado o prazo de presentación de instancias esta Alcadía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial pola base 6ª das bases reguladoras de antedita convocatoria.

VEÑO EN RESOLVER:

Punto primeiro.- Designar o Tribunal calificador do proceso selectivo, que estará formado do seguinte xeito:
Presidente: Titular: Dna Caridad Nieto Taramona, Funcionaria do Concello de Ares
Secretario: D. Manuel Larrosa Rodríguez (Secretario da Corporación)
Vocais:
Titular: D. Alfonso Portela Martínez, Funcionario do Concello de Ares.
Titular: D. José Ángel Carballo Feijóo, Funcionario do Concello de Ares.
Titular: Dna Mª Concepción Dragó Porta Funcionaria do Concello de Ares.

Punto segundo.- Aprobar a Lista Provisional de Admitidos e Excluidos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 2 prazas de subalterno do (Plan Integrador de obras e servizos mínimos municipais da Excma Deputación Provincial) 2023 no Concello de Ares cos/as seguintes aspirantes:

2.1.- Admitidos.-

  • FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ
  • CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
  • MARIA SERRANO SANCHEZ
  • YOLANDA VARELA IGLESIAS
  • ROSA MARIA FERNANDEZ PEREZ
  • ELENA SALAZAR MONTERO

2.2.- Excluídos.- Por non atoparse en ninguha das situacións nomeadas no punto terceiro das Bases:

  • JOSE BARREIRO TRIÑANES

2.3.- O aspirante provisionalmente excluído disporán (tal e como consta na Base 6ª da convocatoria) dun prazo de tres días naturais a partir do día seguinte da data da presente Resolución, para presentar alegacións á súa exclusión ou a documentación xustificativa para a súa inclusión.
Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 2 de maio do 2023, do que eu Secretario dou fe.

O Alcalde.D.S.M.
O Secretario

ACTA en pdf