RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,

Publicada no Boletín Oficial da Provincia BOP nº223 de 22/11/2023 a convocatoria e Bases do proceso selectivo para creación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social, polo sistema de Concurso-Oposición libre, e rematado o prazo de presentación de solicitudes, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 5ª.

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Aproba-la lista provisional de admitidos e excluidos, do seguinte xeito.

Admitidos-as:

NIF NOME E APELIDOS
***4554** ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA
***0256** BEATRIZ VEGA VAZQUEZ
***5034** CARLA CARBALLEDO ROCA
***8193** CAROLINA DORREGO ROBLES
***0407** LAURA MARIA GROBAS PETEIRO
***8224** LETICIA FERNANDEZ OTERO
***9988** LETICIA MARIA COUTO MAROÑO
***9463** MARIA DEL PILAR NOGUEIRAS RODRIGUEZ
***0197** ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ
***0348** PATRICIA SEOANE TORRENTE

Excluídos:

****963** PAULA HERNANDO MARTINEZ.

Causa exclusión. Non presenta documentación requerida na base 4ª. (Copia do DNI).

Segundo.-   A  efectos   de  reclamacións  establécese   un   prazo  de  dous  días hábiles  seguintes     ao da publicación da presente na web www.concellodeares.com.

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica da presente do que eu Secretario dou fe.

O Alcalde.                                                                                                                         D.S.M. O Secretario

RESOLUCIÓN en pdf