RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Publicada no Boletín Oficial da Provincia BOP nº223 de 22/11/2023 a convocatoria e Bases do proceso selectivo para creación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social, polo sistema de Concurso-Oposición libre, e rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo, acordouse aprobar a listaxe provisional de admitidos excluídos por acordo adoptado por Resolución de Alcaldía nº 846 de 05/12/2023 e conceder dous días hábiles a efectos de alegacións.

Visto o escrito de subsanación de documentación requerida presentado en data 06/12/2023 rexistro de entrada nº 1707 por Dna Paula Hernando Martínez.

Esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente, e en especial as bases 5º e 7ª.

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo para Creación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social, para o Concello de Ares, polo sistema de Concurso-Oposición libre, quedando como a continuación se expresa

Admitidos-as:

NIF NOME E APELIDOS
***4554** ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA
***0256** BEATRIZ VEGA VAZQUEZ
***5034** CARLA CARBALLEDO ROCA
***8193** CAROLINA DORREGO ROBLES
***0407** LAURA MARIA GROBAS PETEIRO
***8224** LETICIA FERNANDEZ OTERO
***9988** LETICIA MARIA COUTO MAROÑO
***9463** MARIA DEL PILAR NOGUEIRAS RODRIGUEZ
***0197** ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ
***0348** PATRICIA SEOANE TORRENTE
****963** PAULA HERNANDO MARTINEZ.

Excluídos:

Ningún/ha

Segundo.- Designar o vindeiro venres 15 de decembro do 2023 ás 10:30 horas para a realización do primeiro exercizo da fase de oposición, no edificio da Biblioteca Pública Municipal do Concello de Ares sita na rúa María nº 11, Ares.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica da presente, do que eu Secretario dou fe.

 

O ALCALDE.                                                        D.S.M.    O SECRETARIO

RESOLUCIÓN en pdf