ANUNCIO RESULTADO 1º EXERCICIO E CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

 

PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS, INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Sendo as 11 :15 horas do día 14 de decembro do 2023, procédese á reunión  da  Comisión  Seleccionadora  para  o proceso de selección CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DA S EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVI ZO DE OBRAS E SERVIZOS M UNI CIPAIS, INTERIN O OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL, integrada polos seguintes membros: Presidente D. Agustín Suárez Feal, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. José Manuel Mayobre Seijas, Dna Montserrat Rodríguez Sánchez e Dna M ª Concepción Dragó Porta, co obxecto da corrección do Primeiro exercicio: obrigatorio e eliminatorio, que segundo  establece  a  Base  8ª  ” consistirá na  resolución  dun cuestionario tipo test de 20 preguntas durante un tempo máximo dunha (1) hora, relacionados co  temario  xeral  e especifico das presentes  bases que  figura  ó  final das mesmas. O  exercicio  valorarase  en  conxunto  cun  máximo  de dez puntos (10,00). para  superalo  debese  obter  un  mínimo  5,00  puntos,  sen  que  as  respostas  incorrectas penalicen de ningún modo).

Publicánse a continuación os resultados acadados polos aspirantes calificados como APTOS Segundo a Base 6ª da convocatoria:

NIF Nome e apelidos   Puntuación 1º Exercizo

* * * 1314 * * ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE 8
* * * 9 624 * * BRAULIO VAZQUEZ REY 9
* * * 058 4 * * DOMINGO SUAREZ TORRENTE 7
* * * 1863 * * EDUARDO PIÑON GIRALDEZ 7,5
* * * 2917* * FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA 7
* * * 5717 * * JOSE ANGEL CHAPARRO FERNANDEZ 7
“* * 7974 * * JUAN ÁNGEL FERNANDEZ MARTINEZ 5,5
* * * 6171 * * MODESTO DEL RIO LOPEZ 7,5
* * * 07 87 * * SERGIO FERNANDEZ MALVAREZ 5
* * * 0738* * VICENTE MANUEL ALLEGUE VAZQUEZ 5

 

O Tribunal , acorda citar aos aspirantes anteriormente relacionados conside rados APTOS, para a segundo exercizo: “Proba práctica, eliminatoria, sobre tarefas propias do posto de traballo. Dita proba  terá  como obxecto a demostración polo aspirante das habilidades propias do perfil ao que se opta” para o vindeiro  martes 19 de decembro ás 10:00 horas na Nave de Almacén-Servizos do Concello de Ares, sita na Rúa Matadoiro , intersección Avda Federico García Expósito, Ares.

Ares, a 14 de decembro do 2023

O Presidente

ANUNCIO en pdf

EXÁMEN PRIMEIRA PROBA en pdf

PLANTILLA CORRECTORA TEST LISTAXE RESERVA en pdf