RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 469/22

Alcalde-Presidente
D. Julio Ignacio Iglesias Redondo

Asunto: RESOLUCIÓN ALEGACIONES E EMNENDAS PERSONAL DIRECCIÓN Y DOCENTES – PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX

Recibidas reclamacións ao abeiro da Resolución 456/22 de data 21/09/2022 da listaxe definitiva da contratación laboral temporal do persoal de dirección e docente do obradoiro de emprego REINICIA IX.

Esta Alcaldía en uso das súas competencias, e mais concretamente segundo o establecido no Artigo 21 da Lei 7/1985 do 2 de abril Reguladora de Bases do Réxime Local,

RESOLVE:

Primeiro.-
Proceder a resolver as reclamacións e enmendas recibidas de acordo co criterio do Tribunal seleccionador recollido na acta de data 27-09-2022, citando o exposto:

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DIRECTOR/A

– NURIA CASTRO GARCÍA: Presenta reclamación con Rexistro Núm. 2022-E-RE- 1192 en data 22-09-2022. Os membros do tribunal, revisada a documentación aportada por esta aspirante acordan, admintir a sua reclamación.
A continuación puntuación revisada e obtida finalmente por esta aspirante e a de 6,60.

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE PARA A ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

– SUSANA ROMERO FERNÁNDEZ: Presenta reclamación con Rexistro Núm. 2022-E- RC-3913 en data 22-09-2022. Os membros do tribunal, revisada a documentación aportada por esta aspirante acordan, desestimar a súa reclamación
A continuación puntuación revisada e obtida finalmente por esta aspirante e a de 8,89

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA

– MARIA PRIETO BECERRA: Presenta reclamación con Rexistro Núm. 2022-E-RC- 3931 en data 23-09-2022. Os membros do tribunal, revisada a documentación aportada por esta aspirante acordan, desestimar a súa reclamación.
A continuación puntuación revisada e obtida finalmente por esta aspirante e a de 1,2

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

– MARTA CHAS LOPEZ: Presenta reclamación con Rexistro Núm. 2022-E-RC-3919 da data 23-09-2022. Os membros do tribunal, revisada a documentación aportada por esta aspirante acordan, admintir a sua reclamación.
A continuación puntuación revisada e obtida finalmente por esta aspirante e a de 9,69

– MARIA BEGOÑA FILGUERIA HERVA: Presenta reclamación con Rexistro Núm.
2022-E-RE-1197 da data 22-09-2022. Os membros do tribunal, revisada a documentación aportada por esta aspirante acordan, admintir a sua reclamación.
A continuación puntuación revisada e obtida finalmente por esta aspirante e a de 9,1

– ROCIO HERMIDA MARTÍNEZ: Presenta reclamación con Rexistro Núm. 2022-E- RE-1193 en data 22-09-2022. Os membros do tribunal, revisada a documentación aportada por esta aspirante acordan, inadmitir a sua reclamación, pero procedese a modificar a puntuación na parte de cursos realizados.
A continuación puntuación revisada e obtida finalmente por esta aspirante e a de 4,2

Segundo.- Proceder segundo bases da convocatoria, citando estas “O órgano de selección procederá a establecer as puntuacións finais das persoas candidatas participantes no procedemento”, e de acordo co criterio tomado e con na acta do Tribunal de data 21-09-2022, a publicar os resultados finais obtidos despois da resolución das reclamacións presentadas.

Indicar tamén que, que nos termos das bases da convocatoria, a puntuación obtida por cada aspirante será a outorgada polo Tribunal Seleccionador como Órgano Colexiado.

Terceiro.- Aprobar a selección definitiva dos candidatos/as que se relacionan a continuación, tras a resolución das correspondentes reclamacións e enmendas.

Director/a

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Yañez Casal, Mª Carmen 12,6
Garcia Coira, Magdalena 7
Pita Freire, Serafin 6,3
Castro Garcia, Nuria 6,60

Mestre de Carpintería

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Romero Rodríguez, José Carlos 9,67

Mestre de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
García Pardo, Mª Teresa 11,76
López Veiga, Josefa 10,79
Varela Castro, Helena 9,2
Romero Fernandez, Susana 8,89
Canle Varela, Patricia 3,9

Mestre de Formación Empresarial

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Regueiro Perez, Dolores 10,5
Lopez Hermida, Rosa 9,46
Campaña Abuin, Victor 8,9
Rodriguez     Losada     Pérez- Montero, Mariana 7,8
Ruiz Cabanelas, Angel 7,77
Garcia Seoane, Mª Luz 5,65
Rey Paris, Rubén 5,4
Carballeira Dopico, Mª Jose 2,2

Mestre de Ensino Básico

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Garcia Aneiros, Amparo 6,89
Garcia Seoane, Mª Luz 4,97
Prieto Becerra, Maria 1,2

Auxiliar Administrativo

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Chas Lopez, Marta 9,69
Filgueira Herva,Begoña 9,1
Garcia Aneiros, Amparo 7,6
Sambade Tarrela, Mª Jesus 5,9
Hermida Martinez, Rocio 4,2
Calvo Souto, Laura 3,15
Ligia Iuliana, Luca 0,8
Calvo Pardo, Mª Luisa 0,4
Mallou Couto, Olga 0,4
Diaz Rego, Vanesa 0,2
Perez Rey, Cristina 0

Cuarto.- Aprobar a seguinte relación de aprobados e comunicar ao señor alcalde a seguinte proposta para a súa contratación:

  • Director/a: Yañez Casal, Mª Carmen
  • Mestre de Carpintería: Romero Rodríguez, José Carlos
  • Mestre de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais: García Pardo, Mª Teresa
  • Mestre de Formación Empresarial: Regueiro Perez, Dolores
  • Mestre de Ensino Básico: Garcia Aneiros, Amparo
  • Auxiliar Administrativo: Chas Lopez, Marta

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares a, vinte e sete de setembro de dous mil vinte e dous, e do que eu como Secretario dou fe.

O ALCALDE

D.S.M.
O SECRETARIO

RESOLUCIÓN en pdf