RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Comisión seleccionadora Persoal das oficinas de turismo 2024

Expediente electrónico: 1011/2023

A vista da Resolución pola que se aproba a concesión provisiona de subvencións correspondentes ao programa DP0029 para concellos da provincia da Coruña de menos de habitantes para financiar o gasto de persoal da oficinas de turismo 2024, publicadas no BOP nº 199 do 18 de outubro de 2023, elabórase a seguinte proposta de Bases: BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TÉCNICOS PARA A CASETA DE

Aprobadas e iniciada convocatoria de contratación, visto-los preceptos de xeral aplicación, en especial a Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local, o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e a Lei 5/1997, de 22 de xullo de Administración Local de Galicia:

VEÑO EN RESOLVER

1.- Admitir provisionalmente aos aspirantes que se citan a continuación:

  • Griselda Ritrovati Garrote
  • Gloria Dragó Molins
  • Sara Martínez Figueiras

2.- Excluir a:

  • Miguel Pardo López, por non cumplir ca base c)

3.- Designar aos membros da Comisión seleccionadora do seguinte xeito:

Presidenta:           Isabel Margharetto Rodriguez

Secretaria:           Lucía Regueira Martínez

Vogais:                 Javier Sánchez Romero, José Luis Castro Feijoó, Caridad Nieto Taramona

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares a, dazanove de xuño de dous mil vinte e catro, do que eu Secretario dou fe.

DECRETO en pdf