Sendo as 8,30 hora s do día 26 de xuño de 2023, reunese a COMISION SELECCIONADORA, para provisión en réxime laboral temporal de 8 peóns para os servizos municipais de limpeza de praias verán 2023, designada pola alcaldía mediante Resolución de data 22/06/ 2023., número 373 integrada por:

Presidente.- Agustin Suarez Feal

Secretario .- José Manuel Mayobre Seijas

Vogais.- Montserrat Rodriguez Sánchez

José Angel Carballo Feijoo Carlos Rivera López

Punto Primeiro.- Se recepcionan 21 solicitudes , establecendo a Presidencia os criterios a seguir nas valor ació ns ta nto na documentación aportada como na entr evista , sendo os mesmos aprobados por unanimidade .

Punto Segundo. Son chamados por orde establecido na Resolución da Alcaldía os aspirantes identificándose co seu D.N.I., acadando cada un dos mesmos a puntuación que se cita:

Nome e Apelidos Observacións Entrevista Documentación aportada TOTAL
ADRIAN RIOS MAHIA Non aporta DNI ———- ——–
ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO 2,00 3 5,00
ANDRES MANUEL GARCIA LOPEZ 3, 50 o 3, 50
ANGELA NTONIO FERNANDEZ PAZ Non asisteu
ANGEL V. FERNANDEZ RODRIGUEZ 6,50 1 7,5 0
ANTONIO GAÑAN RODRIGUEZ 6,00 6,00
CRISTIN A RODEIRO SANJUAN 7,00 7,00
ELENA SA LAZAR M ONTEIRO 5,50 5,50
FRAN CISCO CHAPARRO FERN ANDEZ 6,00 1 7,00
HECTOR A NIDO DOPICO 3,5 0 3,50
JOSE JAVIER ORTUB E VARELA 6,0 0 .,1 7,00
JOSE M ANUELGARRIDO MARTINEZ 4,50  

…..:,

4,50
JOSE M ANUEL SALAZAR SALAZAR 3, 00 3,00
JULIA LOPEZ RIVERA 5, 50 5 , 50
MANUEL ANGEL LAM AS SEOANE 4,00 4,00
MANUEL DARIO GRAÑA GONZALEZ 6,00 1 7,00
MIGUEL OSCAR LOPEZ GARCIA 6, 50 6,50
MONICA FERNANDEZ AM BROA 6,00 2 8,00
OMAR DAR RAG 6,50 6,50
PILAR CAÑO GARCIA 3,00 3,00
  YANIRA VAZQUEZ MONZON    Non asisteu

Punto Terceiro.Tendo en canta a puntuación final descripta no punto anterior , e en consonancia co apartado décimo das Bases ( aprobadas pala Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada odia 13/06/2023), esta COMISION SELECCIONADORA ELEVA Á ALCALDIA a PROPOSTA DE CONTRATACION a favor dos/as aspirantes:

Nome e Apelidos Puntuación total acadada
Monica Fernandez Ambroa 8.00
Angel Vicente Fernandez Rodriguez 7,50
Cristina Rodeiro Sanjuan 7,00
Manuel Dario Graña Gonzalez 7,00
José Javier Ortube Varela 7,00
Francisco Chaparro Fernandez 7,00
Ornar Darrag 6, 50
Miguel Osear Lopez García 6,50

 

Suplentes.-

ORDE Nome e Apelidos Puntuación total acadada
suplente Antonio Gañan Rodriguez 6,00
2º suplente Julia López Rivera 5,50
3º suplente Elena Salazar Monteiro 5,50

 

 

Remátase a presente, senda as 12,00 horas do dia e no lugar no encabezamento sinalado, asinando os membros da Comisión a conformidade coa mesma

ACTA COMISION SELECCIONADORA en pdf