ANUNCIO RESULTADO lº EXERCICIO E CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,

Sen do  as 14: 20  horas do  día 15 de decembro  do  2023, procédese á reunión da  Com is ión  Seleccionadora  para  o  proceso de selección CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS   INTERINOS   DE   PERSOAL   COMO   TRABALLADOR/ A   SOCIAL,   integrada   polos   seguintes  membros  : Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. Javier Sánchez Romero- Dna Caridad Nieto Taramoa e Dna M ª Concepción  Dragó  Porta ,  co  obxecto  da  corrección  do  Primeiro  exercicio: «obrigotorio e eliminatorio, consistirá no resolución dun cuestionario tipo test de 20  preguntas  e o  desenvolvemento  por escrito dun caso práctico, durante un tempo máximo de 2 horas, relacionados co temario  xeral e  especifico  dos  presentes bases que figuro á final das mesmas.

O exercizo valororose en conxunto cun máximo de dez puntos (10, 00), poro  superolo  debese  obter  un  mínimo 5,00  puntos  no global, poro o que se requiren  un minimo de  10  respostas acertadas  no exercizo  tipo test (puntuará  un máximo de 5  puntos  sen que os incorrectas ou en bronco peno/icen de ningún modo) e o suposto práctico puntuará un máximo de 5 puntos.

Esto último probo práctico deberá lerse ante o tribuno / en sesión público. Rematado o exposició n do aspirante o tribunal poderá formular preguntas relacionados co contido do mesmo. Nesta proba volorárose o corrección  técnica a claridode na exposición de ideos, o comprensión dos coñecementos e o copocidode de expresion»

Primeiro .Publicánse a continuación os resultados acadados polos aspirantes calificados como APTOS

Segundo a Base 6ª da convocatoria:

 

NIF

 

NOME E APELIDOS

PUNTUACION CUESTIONARIO PUNTUACIÓN CASO PRÁCTICO TOTAL
***4554** ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA 3,25 3 6,25
* * * 5034* * CARLA CARBALLEDO ROCA 4 2,5 6,50
** * 0 407 * * LAURA MARIA GROBA S PETEIRO 4,25 14,5 8,75
* ** 019 7* * ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ 3,75 2 5,75
* * * 0348 * * PATRICIA SEOANE TORRENTE 4,50 5 9,5
** * * 96 3* * PAULA HERNANDO MARTINEZ. 4, 25 4 8,25

Segundo.A efectos de reclamacións establécerase un prazo de dous días hábil es seguintes ao da publicación da presente na web www.concellodeares.com.

Terceiro .- O Tribunal, acorda citar aos aspirantes anteriormente relacionados considerados APTOS, para asegundo exercizo: «ENTREVISTA CURRICULAR.

A Comisión seleccíonodoro realizará unha entrevista curricular a tódolos aspirantes  coa  finalidade  de  avaliar  a  adecuación  da persaa candid ata  apastdtraballo.  A Comisiópreguntará sobraspectos do currículo,  así como cuestión relativas as funcións a desempar no pastde  traballoa a actualización  de  coñecementos e  o  coñecemento  do municipio,  puidendo  outorgar ata un máximo de 2,00 puntos »  para o  vindeiro  xoves 21  de decembro  ás 10:30 horas na  Biblioteca Municipal  de Ares, sita na Rúa María nº 11 . Ares.

 

En Ares a 18  de decembro do 2023

O Secretario

ANUNCIO en pdf

EXAMEN PRIMEIRA PROBA en pdf

FOLLA DE RESPOSTAS en pdf