BASES XERAIS QUE REXERÁN OS PROCESOS SELECTIVOS CONVOCADOS POLO CONCELLO DE ARES PARA CUBRIR AS PRAZAS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2022

PRIMEIRA.- OBXECTO E CONTIDO.

Estas Bases Xerais teñen por obxecto regular os aspectos comúns dos procesos selectivos das convocatorias para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de ARES relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal, de conformidade co disposto Lei 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urxentes para a redución da temporalidadeno emprego público na súa disposición adicional sexta.

As especialidades de cada proceso selectivo (natureza e características dos postos, requisitos de titulación, baremación de méritos, …) serán obxecto de regulación nas bases específicas que se aprobarán para rexer cada convocatoria.

As presentes bases, así como as bases específicas de cada convocatoria, serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de anuncios e na web do concello de ARES (https://www.concellodeares.com) e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello de ARES. Os restantes anuncios que deriven dos procesos selectivos serán publicados no taboleiro de anuncios da sede electrónica.

SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Estas bases xerais rexerán os procesos selectivos para a estabilización de emprego temporal no concello de ARES que se convoquen segundo a Oferta de Emprego Público extraordinaria 2022, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 2022-83, do 26 de maio de 2022 e publicada no BOP n.º 101do 30 de maio de 2022.

Rexeranse igualmente polo establecido nas correspondentes bases específicas e convocatorias.

Previamente á publicación de cada convocatoria, informarase ao traballador/a afectado polo proceso de estabilización que se vai a convocar a súa praza e de que pode participar no referido proceso de selección.

Así, o número de prazas vacantes, a súa denominación e características relaciónanse a continuación:

PERSOAL LABORAL FIXO

Denominación do posto Dot. Tipo de contrato Grupo Acceso
Educadora Social 1 Laboral Fixo II Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar Administrativo

(Depto. Servizos Xerais)

1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar Administrativo Centro 3ª idade (Depto. Servizos Sociais)  

1

 

Laboral Fixo

 

IV

Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar Administrativo

(Ludoteca e Biblioteca)

1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Administrativo Informático 1 Laboral Fixo III Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar Administrativo

(Juzgado de Paz)

1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021

 

Auxiliar Administrativo (Ud. Urbanismo) 1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar Administrativo

(Depto. Xestión Económica)

1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar Administrativo

(Servizos Sociais)

1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Ud. Subvencións)  

1

 

Laboral Fixo

 

II

Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Capataz (Depto. Obras e Servizos Básicos) 1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos) 2 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud.

Abastecemento de Auga)

 

1

 

Laboral Fixo

 

III

Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud.

Abastecemento de Auga)

 

2

 

Laboral Fixo

 

IV

Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021
Oficial 1ª (Servizos) 1 Laboral Fixo IV Concurso. DA 6ª e 8ª Lei 20/2021

Bases Xerais que rexerán os Procesos Selectivos convocados polo Concello de Ares para cubrir as prazas de Estabilización de Emprego Temporal incluídas na Oferta de Emprego Público 2022 en pdf

Bases específicas por posto incluída na oferta de emprego público do Concello de ARES 2021 en pdf