ANUNCIO DE REVISIÓN DA FASE DE CONCURSO E RESULTADO DEFINITIVO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL.

Sendo as 10:30 horas do día 02 de xaneiro de 2024, reúnese a Comisión Seleccionadora para o proceso de selección “CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL”, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. Javier Sánchez Romero – Dna Caridad Nieto Taramona, resolven:

 

Primeiro: Unha vez revisadas as alegacións á fase de concurso, tendo que, foi presentado escrito de subsanación por ***0348** PATRICIA SEOANE TORRENTE de data 29/12/2023, o Tribunal resolve estimar dita subsanación, e procede a revisar as puntuacións da fase de concurso.

O tribunal unha vez comprobada e valorada a documentación aportada seguindo as bases do concurso emite o seguinte resultado:

NIF NOME E APELIDOS

FASE DE CONCURSO

***4554** ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA

1,5

***5034** CARLA CARBALLEDO ROCA

1,5

**0407**

LAURA MARIA GROBAS PETEIRO

0

**0197** ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ

1,5

***0348** PATRICIA SEOANE TORRENTE

1,5

***963** PAULA HERNANDO MARTINEZ.

1,5

 

Segundo: Unha vez rematadas a fases de concurso – oposición o tribunal emite o seguinte resultado do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social:

 

NIF

NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN CUESTIONARIO PUNTUACIÓN CASO PRÁCTICO PUNTUACIÓN 2º EXERCICIO FASE DE CONCURSO PROBA GALEGO

Puntuación total.

***0348**

PATRICIA SEOANE TORRENTE 4,5 5 1,9 1,5 APTA

12,9

****963**

PAULA HERNANDO MARTINEZ. 4,25 4 1,7 1,5 APTA

11,45

***0407**

LAURA MARIA GROBAS PETEIRO 4 4,5 1,7 0 APTA

10,2

***4554**

ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA 3 3 0,8 1,5 APTA

8,3

***0197**

ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ 4 2 0,8 1,5 APTO 8,3

***5034**

CARLA CARBALLEDO ROCA 4 2,5 Non presentada 1,5 APTA

8

 

En Ares a 02 de xaneiro do 2024.

 

O Secretario

ANUNCIO DE REVISIÓN DA FASE DE CONCURSO E RESULTADO DEFINITIVO en pdf