ANUNCIO RESULTADO 2º EXERCICIO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,

 Sendo as 11:30 horas do día 21 de decembro do 2023, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para o proceso de selección CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. Javier Sánchez Romero – Dna Caridad Nieto Taramona e Dna Mª Concepción Dragó Porta, co obxecto da corrección do segundo exercicio: B) Segundo exercicio: ENTREVISTA CURRICULAR. “A Comisión seleccionadora realizará unha entrevista curricular a tódolos aspirantes coa finalidade de avaliar a adecuación da persoa candidata ao posto de traballo. A Comisión preguntará sobre aspectos do currículo, así como cuestión relativas as funcións a desempeñar no posto de traballo, a súa actualización de coñecementos e o coñecemento do municipio, podendo outorgar ata un máximo de 2,00 puntos.” Acadando os  sistentes o seguinte resultados:

NIF NOME E APELIDOS Puntuación 2º exercicio
***4554** ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA 0,8
***0407** LAURA MARIA GROBAS PETEIRO 1,7
***0197** ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ 0,8
***0348** PATRICIA SEOANE TORRENTE 1,9
****963** PAULA HERNANDO MARTINEZ. 1,7

 

Segundo.- A efectos de reclamacións, establecerase un prazo de dous días hábiles seguintes ao da publicación da presente na web www.concellodeares.com.

 

En Ares a 26 de decembro do 2023

O Secretario

ANUNCIO en pdf