Sendo as 9,15 horas do día 17 de abril do ano 2024,reúnese nas Alianzas Aresanas (Salón de Actos)   o Tribunal   Calificador do proceso selectivo para a contratación  en rexime laboral temporal de catro peóns (Plan Integrador de Obras e Serv ici os Mínimos Municipais, nomeado por Resolución da Alcaldía baixo número 0340 e 0346 ,bai xo a Presidencia de Dº Carlos Rivera López e coa asistencia dos vogais:

– Dº Manuel Larrosa Rodriguez

– Dª Montserrat Rodriguez Sánchez

– Dº Angel Rodriguez Calviño

Actuando como secretario José Manuel Mayobre Seijas

Estando presen tes a totalidade dos membros do Tribunal , por parte da Presidencia citase por configurado o mesmo, dando comenzó as actuacións que siguen.

Punto Primeiro.- Listaxe de solicitantes admitidos:

DOCUMENTO NOME E APELIDOS
**62917** Francisco Javier Muñiz Somavilla
**68832** Maria Caro lina Carrasco Dom inguez
• *70408*. Carmen Maria Rios Lour eiro
**66256** Manuel Dario Graña Gonzalez
**67974 *» Juan Angel Fernandez Martinez
**41863** Eduardo Piñ ón Giraldez
**65790** Luis M anuel Dominguez Martinez
• *33237** Kelly Sanchez de Cardozo
**48459** Abdesslam Rhalloub
**64969** Juli a Maria Lopez Rivera
**70854*. Cristina Rodeiro Sanjuan
**63685*» Juan Maria Manso Rivera
• *74132* * N aim Moya Leira
**65240** José M anuel Garrido Martinez
**69069 ** Mónica Casteleiro Vila

 

Punto Segundo. Realización dunha entrevista .- A Comisión seleccionadora tendo en conta os crit erio s estab lecid os no punto terceiro das bases apro badas pe la Xunt a Municipal de Goberno en sesión celebrada en data 12/0/32024, e f ectua unha entrevista as persoas aspirantes, (que son chamadas po lo orde establecido no punto ant erior e identificadas có D.N.I. ) a efectos de levar a cabo a selección , avaliando a sua adecuación ó posto , en función dos criterios fixados no punto terceiro das bases .

Unha vez concluida a cualificación do proceso de selección se acada a puntuación final , sendo a mesma:

DOCUMENTO NOME E APELIDOS PUNTUACION
.. 62917′. Francisco Javier Muñiz Som avilla 8,00-.
* *68832* * Maria Carolina Carrasco Dominguez 5,00.-
* *70408* * Carmen Maria Ríos Loureiro 6,00.-
* *66256 * « Manuel Dario Graña Gonzal ez 4,00.-
* * 67974 * « Juan Angel Fernande z Martinez Non asiste u
* * 41863 * * Eduardo Piñón Giraldez 5,50
**65790* « Luis M anuel Dominguez Martinez 7,00.-
• *33237* * Kelly Sanchez de Cardozo 4,00.-
· · 4a4s9• · Abdesslam Rhalloub Non asisteu
* *64969* * Juli a Maria Lopez Rivera 4,50.-
* *70854* * Cristina Rodeiro San juan 8,00.-
* *63685* « Juan Maria Manso Rivera 4,50. –
* *74132 * * Naim Moya Leira 3,00.-
* * 65240* * José M anuel Garrido Martinez Non asisteu
**69069* * Mónica Casteleiro Vila 4,00.-

Punto Terceiro.– Proposta de Contratación.- A comisión seleccionadora eleva á Alcaldía a corresponden te proposta de contratación a favor dos/ as aspirantes que  obtiveron  a puntuación mais alta, así como unha relación de suplentes .

Proposta de Contratación:

1.- Cristina Rodeiro Sanjuan

2.- Francisco Javier Muñiz Somavilla

3.- Luis Manuel Dominguez Martinez

4.- Carmen Maria Ríos Loureiro

Suplentes:

5.- Eduardo Piño n Giraldez

6.-Maria Carolina Carrasco Dominguez

7.- Julia Maria Lopez Rivera

8.- Juan Maria Manso Rivera

9.- Kelly Sanchez de Cardozo

10.- Mónica Casteleiro Vila

11.- Manuel Dario Graña Gónzalez

12.- Naim Moya Leira

E sendo as 11,15 horas do dia e no lugar no encabezamento ind icado, asínase po r parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf