Senda as 11,00 horas do día 30 de xuño do ano 2023, reúnese a Comis ión Seleccionadora nomeada por Decretos da Alcaldía 0374 e 0379 de datas: 22/06/23 e 26/06/2023, respectivamente coa finalidade de proceder á proposta de contratación de dúas prazas de peóns de obra pública ao abeiro da Resolución do 20 de marzo de 2023 da Secret aria Xeral de lgualdade, integrado polos seguintes membros:

  • Presidente.- José Luis Castro Feijoo
  • Secretario Suplente .- José Manuel Mayobre Seijas (por ausencia do secretario titular)
  • Vogal.- Montserrat Rodríguez Sánchez
  • Asesora.- Lucia Regueira Martinez.

PRIMEIRO.- Atendida a Acta emitida por esta Comisión con data 26 de xuño, onde se fixaba tanto a data da entrevista como os criter ios de selección a aplicar , por parte da Presidencia propon engadir un novo criterio en case de empate, propoñendo ter en  canta  a  renda familiar, como criterio de valoración, que é aprobado pola Comisión. Convocados/as os/as aspirantes que figuran cos seus curriculums recibidos do Servizo Público de emprego de Galicia código oferta 12-2023-6421,procédese por parte de esta Comisión a:

  • *.- Entrevista persoal
  • *.- Valoración do Curriculum remitido polo Servizo Público de emprego
  • *.- Factores Socio-familiares
  • *.- En caso de empate renda familiar
ASPIRANTE ENTREVISTA VALORACION CURRICULUM FACTORES SOCIO FAMILIARES TOTAL
CVD* 9 3 3 15
FDS* 9 4 3 16
GJ* 6 2 3 11

SEGUNDO.Tendo en canta a puntuación obtida no apartado anterior, esta Comis ión PROPON A CONTRATACIÓN de:

 

ASPIRANTE PUNTUACION TOTAL
FDS* 16
CVD* 15

E senda as 11,45 horas do dia e no  lugar  no  encabezamento  indicado,  levántase  a sesión asinando a conformidade coa mesma os membros do Tribunal

ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA en pdf