RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

NOMEAMENTO TRIBUNAL CALIFICADOR DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL.

Publicada no Boletín Oficial da Provincia BOP nº 223 de 22/11/2023 a convocatoria e Bases do proceso selectivo para creación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social, polo sistema de Concurso-Oposición libre, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 7ª.

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Designar o Tribunal cualificador do proceso selectivo, que estará composto polos seguintes integrantes:

Presidente:

Titular: D. José Luis Castro Feijóo, funcionario do Concello de Ares

Secretario:

Titular: D. Manuel Larrosa Rodríguez, Secretario do Concello de Ares.

Suplente.- D. José Manuel Mayobre Seijas, funcionario do Concello de Ares.

Vocais:

  • Javier Sánchez Romero, Persoal Laboral do Concello de Ares
  • Dna Caridad Nieto Taramona, funcionaria do Concello de
  • Dna Mª Concepción Dragó Porta, funcionaria do Concello de Ares

Suplentes:

  • Alfonso Portela Martínez, funcionario do Concello de Ares
  • Benito José Calvo Castro, funcionario do Concello de Ares
  • Dna Isabel Margharetto Rodríguez, funcionaria do Concello de Ares

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica da presente, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.                                                                                                                         D.S.M. O Secretario

RESOLUCIÓN en pdf