ANUNCIO CONCELLO DE MUGARDOS

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE DA ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS (SEGUNDA CONVOCATORIA)

LISTAXE DEFINITIVA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS/AS POR CONCELLOS E LISTAXE DE RESERVA

De conformidade co establecido nas Bases reguladoras que rexen o proceso aprobadas por Resolución de Alcaldía 2024-0117 de data 31.01.2024, transcorrido o prazo de alegacións de un día hábil contado desde o seguinte ao da publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos da listaxe de aspirantes seleccionados mediante anuncio asinado pola Presidencia do tribunal o 16 de febreiro de 2024, sen terse presentado ningunha alegación, tal e como se reflicte no Informe de rexistro do concello de data 20.02.2024, o tribunal fará públicas no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos a listaxe definitiva de aspirantes que tiveran superado o proceso sen obter praza coa puntuación obtida por orde de maior a menor xunto coa relación definitiva doas/as aspirantes aprobados/as tamén pola orde de puntuación obtida:

Primeiro.- Prestar aprobación ao resultado da baremación de méritos da praza de Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Segundo.- Prestar aprobación a puntuación final obtida unha vez resoltos os empates segundo conforme a Base 6:

 

 

APELIDOS E NOME

 

TOTAL

GARCIA PARDO, M TERESA ***1881** 6,1
COUCE SANTISO, ANA MARIA ***6856** 0,9

 

Terceiro.- Elevar á consideración do Alcalde a seguinte proposta de contratación:

 

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

 

 

APELIDOS E NOME

GARCIA PARDO, M TERESA ***1881**

 

Cuarto.- Elevar á consideración do Alcalde a seguinte proposta de listaxe de reserva:

 

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

COUCE SANTISO, ANA MARIA ***6856**

 

Quinto.- Proceder a publicar anuncio comprensivo dos acordos adoptados no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos e dos Concellos de Ares e Fene e de forma complementaria na páxina web, con indicación de que as persoas aspirantes incluídas dentro da proposta de contratación disporán dun prazo de tres (3) días hábiles a contar dende a publicación do devandito anuncio para presentar a documentación marcada na Base 6.

 

 

Mugardos, na data da sinatura dixital á marxe. A Presidenta,

Ana María Gómez Peña

ANUNCIO en pdf