ANUNCIO CONCELLO DE MUGARDOS

ASUNTO: PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DO ALUMNADO –TRABALLADOR DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO REINICIA X DO CONCELLO DE MUGARDOS.

LISTAXE DEFINITIVA  DE  ASPIRANTES   SELECCIONADOS/AS  POR CONCELLOS

Por Decreto de alcaldía 2023-1215 de 29/11/2023, aprobouse:

Primeiro.- Resultado da baremación de méritos dos/as candidatos/as admitidos/as no proceso selectivo de alumnado – traballador do obradoiro dual de emprego REINICIA X:

 

a) Alumnado – Traballador das especialidades MAMD0109 Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble e MAMD0209 Traballos de carpintería e moble:

 

APELIDOS  E NOME TOTAL
ALBARIÑO SECO, CAYETANO 326***41L 11
CALVO DIAZ, ANDRÉS 326***08G 13
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4
CRIADO SEIJAS, ANA MARIA 326***15M 11
DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE 326***99G 10
DUAL HERNÁNDEZ, DAVID 326***66K 11
FUNGUEIRO BASTOS, NEREA 329***30C 11
GARCIA ARENOSA, IRIA 326***59V 12
HERNANDEZ IZQUIERDO, AGUSTÍN 124***96H 8
LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA 326***93C 10
PENA MOSQUERA, ROCIO 326***80S 14
PEREIRA SANTOS, ANTONIO 326***26N 12
PICOS SIXTO, M BEGOÑA 764***74M 16
PROUPIN CASTIÑEIRAS, GLORIA 332***91P 11
REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS 764***43D 11
REY MEIZOSO, ABRAHAM 327***37H 12
REY MEIZOSO, TANIA 327***38L 13
RIOS LOURERIRO, SUSANA 326***13J 4
RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ 326***72M 15
RODRIGUEZ RUMBO, 326***89H 11
SANJUÁN COUTO, ALBERTO 326***60M 12
SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO 326***76S 15
SECO BLANCO, JUAN CARLOS 326***55X 11
SUÁREZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS 326***69R 8

 

b) Alumnado- traballador da especialidade SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:

 

APELIDOS  E NOME TOTAL
AFONSO RAMOS, SHAILA 444***75Q 12
ALLEGUE CARTELLE, ELENA 327***96T 13
BARCIA    BATISTA,    DIEGO

MARTÍN

 

326***13S

 

9

CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4
FERNANDEZ   FONTENLA,   ANA

MARIA

 

775***22V

 

14

GARCIA PÉREZ, SARA M 327***57R 10
GONZÁLEZ LAGO, LILIANA 327***94T 15
GONZÁLEZ PORTO, MARIO 793***58M 12
PENA INSUA, MARIA PILAR 764***85D 16
PEREIRA SUEIRAS, NATALIA 327***36F 8
PIÑÓN DÍAZ, M MAGDALENA 326***85V 11
RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ 288***26B 11
SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO 229***22X 3
SOTO BRAGE, MONTSERRAT 326***42W 15
VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL 327***77D 14
VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA 327***75X 10

 

Segundo.- Prestar aprobación á puntuación obtida polos/as candidatos/as no procedemento. Tal e como se establece nas bases que rexen o procedemento as puntuacións virán dadas pola suma dos puntos acadados e determinarán a orde de prelación, os casos de empate resolveranse segundo o disposto nas bases que rexen o proceso, isto é, aplicando a seguinte orde de prelación:

  • Non haber participado nunca nun obradoiro de emprego
  • A menor cualificación profesional
  • Maior tempo como demandante de emprego
  • A idade, tendo preferencia a persoa maior

Elaboraranse tres listas, unha por cada concello tendo en conta a distribución do alumnado- traballador tal e como figura no “Convenio de colaboración para o obradoiro dual de emprego dos Concellos de Mugardos, Ares e Fene” asinado en data 5 de xuño de 2023:

  • Concello de Mugardos: 4 alumnos/as (repartidos nas dúas especialidades)
  • Concello de Ares: 5 alumnos/as (repartidos nas dúas especialidades)
  • Concellos de Fene: 11 alumnos/as (repartidos nas dúas especialidades)

 

Terceiro.- Prestar aprobación á seguinte distribución por concellos:

 

a) ALUMNADO – TRABALLADOR ESPECIALIDADES MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E MOBLE E MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE:

 

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

PICOS SIXTO, M BEGOÑA 764***74M 16 ADMITIDA
SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO 326***76S 15 ADMITIDO
REY MEIZOSO, TANIA 327***38L 13 1º SUPLENTE
REY MEIZOSO, ABRAHAM 327***37H 12 2º SUPLENTE
CRIADO SEIJAS, ANA MARIA 326***15M 11 31 SUPLENTE
HERNÁNDEZ IZQUIERDO, AGUSTIN 124***96H 8 4º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

GARCIA ARENOSA, IRIA 326***59V 12 ADMITIDA
SECO BLANCO, JUAN CARLOS 326***55X 11 ADMITIDO
PROUPÍN CASTIÑEIRAS, GLORIA 332***91P 11 1º SUPLENTE
LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA 326***93C 10 2º SUPLENTE
RIOS LOUREIRO, SUSANA 326***13J 4 3º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 4º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ 326***72M 15 ADMITIDA
PENA MOSQUERA, ROCIO 326***80S 14 ADMITIDA
CALVO DÍAZ, ANDRÉS 326***08G 13 ADMITIDO
PEREIRA SANTOS, ANTONIO 326***26N 12 ADMITIDO
SANJUAN COUTO, ALBERTO 326***60M 12 ADMITIDO
ALVARIÑO SECO, CAYETANO 326***41L 11 ADMITIDO
DUAL HERNÁNDEZ, DAVID 326***66K 11 1º SUPLENTE
REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS 764***43D 11 2º SUPLENTE
FUNGUEIRO BASTOS, NEREA 329***30C 11 3º SUPLENTE
RODRIGUEZ RUMBO, JUAN VICENTE 326***89H 11 4º SUPLENTE
DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE 326***99G 10 5º SUPLENTE
SUÁREZ RODRIGUEZ, ANDRÉS 326***69R 8 6º SUPLENTE

 

b) ALUMNADO- TRABALLADOR   ESPECIALIDADE   SSCS0208   ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

 

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

ALLEGUE CARTELLE, ELENA 327***96T 13 ADMITIDA
GONZALEZ PORTO, MARIO 793***58M 12 ADMITIDO
RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ 288***26B 11 1º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

GONZÁLEZ LAGO, LILIANA 327***94T 15 ADMITIDA
FERNÁNDEZ FONTENLA, ANA MARIA 775***22V 14 ADMITIDA
VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA 327***75X 10 ADMITIDA
GARCIA PÉREZ, SARA MARIA 327***57R 10 1º SUPLENTE
PEREIRA SUEIRAS, NATALIA 327***36F 8 2º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 3º SUPLENTE
SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO 229***22X 3 4º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

PENA INSUA, M PILAR 764***85D 16 ADMITIDA
SOTO BRAGE, MONTSERRAT 326***42W 15 ADMITIDA
VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL 327***77D 14 ADMITIDO
AFONSO RAMOS, SHAILA 444***75Q 12 ADMITIDA
PIÑÓN DIAZ, M MAGDALENA 326***85V 11 ADMITIDA
BARCIA BATISTA, DIEGO MARTÍN 326***13S 9 1º SUPLENTE
RAMOS BARRO, SONIA 326***39C 0 2º SUPLENTE

 

Cuarto.- Publicar este anuncio no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos para os efectos do seu coñecemento e da apertura dun prazo de dous (2) días hábiles, contado dende o día seguinte ao da publicación da antedita listaxe para presentar as reclamacións e emendas que estimen oportunas en relación coa baremación practicada.

 

A Presidenta do Tribunal Ana M Gómez Peña

ANUNCIO en pdf