ANUNCIO

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE DA ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS

Por Decreto núm. 2024-0138  de 07/02/2024, acordouse:

“Visto o expediente que se tramita para a contratación laboral temporal de un/unha docente da especialidade SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais para o Obradoiro dual de emprego REINICIA X do Concello de Mugardos, a través da subvención de obradoiros duais de emprego da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade.

Sendo realizada a oferta de emprego ao Servizo Público de Emprego de Galicia , tal e como figura  nas Bases reguladoras do procedemento selectivo aprobadas por Resolución de Alcaldía 2024-0117.

Tendo en conta a Acta nº 1 do tribunal que xulga o proceso selectivo de data 06.02.2024. De conformidade coa bases reguladoras do procedemento selectivo, esta Alcaldía, no uso das facultades que ten conferidas, RESOLVE:

 

Primeiro.- Aprobar a listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso selectivo de docente da especialidade SSCS0208 Atención socio sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais do obradoiro dual de emprego REINICIA X:

  • COUCE SANTISO, ANA MARIA
  • CUARTERO MARTIN, EVA ISABEL
  • DE LORENZO ALBORNOZ, YANINA-ELISABET
  • GARCIA PARDO, MARIA TERESA
  • RIOS VARELA, SARA
  • TERÁN GONZÁLEZ, CRISTINA

Segundo.- Publicar a listaxe definitiva de persoas admitidas no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello de Mugardos así como nos concellos de Ares e Fene

Terceiro.- Proceder á apertura dun prazo de tres (3) días hábiles dende a publicación da listaxe definitiva no taboleiro de anuncios da sede electrónica, para que as persoas candidatas procedan á presentación no rexistro xeral do concello a documentación relacionada no Anexo I así como nos Anexos II e III das bases que rexen o proceso selectivo, sinalando que as persoas que non presenten a documentación en prazo decaerán no seu dereito a seguir participando no proceso de selección

ANUNCIO LISTADO DEFINITIVO DOCENCIA SSCS0208 en pdf