Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 12 de marzo de 2024 sobre “ APROBACION DAS BASES ESPECIFICAS PARA A CONTRATACION EN REXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS ( PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL)

Designado Tribunal por Decreto da Alcaldía 2024-0345 según o establecido na base 5ª das citadas bases.

Rematado o prazo de presentación de instancias, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente, e en especial pola base 6ª das mencionadas bases

VEÑO EN RESOLVER 

Punto Primeiro.- Listaxe de aspirantes admitidos

 

DOCUMENTO NOME E APELIDOS
**81022** Paula López Pizarro Vilar
**41642** Francisco Chaparro Fernández
**70408** Carmen Maria Ríos Loureiro
**46762** Francisca Esperanza Fermín Susana
**41811** Rosa María Fernández Pérez
**33237** Kelly Sánchez de Cardozo
**48459** Abdesslam Rhalloub
**64969** Julia Maria López Rivera
**69069** Mónica Casteleiro Vila

 

Aspirantes excluidos.- Ningún

 

Punto Segundo.- As persoas que figuran na listaxe de aspirantes, presentaranse o vindeiro dia 17 de abril as 11,30h. horas no Salón de Actos das Alianzas Aresanas para manter unha entrevista persoal na que se avaliará a sua adecuación ó posto en función dos criterios fixados no punto terceiro das bases.

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde en Ares a data da sinatura electrónica da presente, do que eu como Secretario Accidental dou fe

ACTA en pdf