RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Publicada no Xornal Diario de Ferrol do día 10 de xuño do 2023 anuncio da convocatoria do proceso selectivo para contratación laboral temporal de seis Auxiliares da Policía Local, de conformidade coas bases aprobadas pola Xunta Municipal de Goberno de data 14/03/2023.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 4ª.

VEN EN RESOLVER:

 

Primeiro.- Aproba-la lista provisional de admitidos e excluidos, do seguinte xeito.

Admitidos-as:

 

Apelidos e nome DNI
FERRER CASAL, CARLOS 32697***-*
GAGO GALDO, ALEJANDRO 76416***-*
OTERO SESMONDE, ROBERTO 32682***-*
VILASÁNCHEZ RODRÍGUEZ, BORJA 32716***-*

 

Excluidos:

LÓPEZ SANTIAGO, CESAR 32694***-* – Causa: non aporta certificado médico orixinal.

 

Segundo.- A presente lista provisional de admitidos e excluidos elevaráse automáticamente a definitiva, se durante o prazo previsto no artigo 4.1 das bases*, non se presentasen reclamacións.

*Artigo 4.1.: «Os/as aspirantes excluidos/as, disponen dun prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, seguintes aos da publicación da antedita resolución, para presentar as reclamacions oportunas ou enmendas de defectos, nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015″

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica do presente, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.                                                                   D.S.M. O Secretario

DECRETO en pdf